Sterke stijging van aantal beheersovereenkomsten

Alsmaar meer landbouwers leveren inspanningen voor meer biodiversiteit via beheersovereenkomsten.
Alsmaar meer landbouwers leveren inspanningen voor meer biodiversiteit via beheersovereenkomsten. - Foto: LBL

Vanaf 2023 zal de vierde generatie beheersovereenkomsten in die gebieden worden ingezet waar ze het meeste bijdragen aan de Vlaamse doelstellingen voor soortenbescherming in landbouwgebied. “Daarbij ligt de nadruk op het beschermen van kwetsbare soorten die gebonden zijn aan het landbouwgebied (zoals onder meer weidevogels, akkervogels, grauwe kiekendieven...) naast het bufferen en verbinden van kwetsbare natuur(elementen). Daarnaast wordt de groene en blauwe dooradering voor kwetsbare soorten bevorderd en is het goed voor het beheer van soortenrijke graslanden en het onderhoud van kleine houtige landschapselementen. Voor de milieugebonden maatregelen, denk maar aan water en erosie, kijk ik richting randvoorwaarden en ecoregelingen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid”, zegt minister Demir.

Soortenbescherming

In 2021 hadden 3.749 landbouwers 1 of meerdere beheersovereenkomsten met de Vlaamse Landmaatschapij (VLM), goed voor 12.325 ha onder beheer. Ter vergelijking: in 2016 waren er 3.060 landbouwers met een beheersovereenkomst, goed voor 9.580 ha.

Vooral de beheersovereenkomsten onder de doelstelling soortenbescherming zijn in areaal toegenomen: van 2.560 ha in 2016 naar 5.194 ha in 2021 (of 42% van het totaal areaal in 2021). Daarna volgen de beheersovereenkomsten voor de doelstelling perceelsrandenbeheer met ruim 2.900 ha (circa 24% van het areaal in 2021).

“Dit zijn graskruidenstroken langsheen kwetsbare elementen zoals houtkanten, bossen, soortenrijke graslanden en bloemenstroken.” Hierna volgen de maatregelen voor het verbeteren van de waterkwaliteit, erosiebestrijding, het botanisch beheer (respectievelijk 23%, 6% en 5% van het totaalareaal).

“Daarnaast onderhouden landbouwers via een beheersovereenkomst onderhoud kleine landschapselementen maar liefst 470 km hagen, heggen en kaphagen, 3.600 knotbomen en 20 ha houtenkanten en houtsingels”, zegt minister Demir.

Overzicht uitgaven

Als we dan nog kijken naar de uitgaven, dan zien we dat 90% van de uitgaven in 2021 gelinkt kan worden aan maatregelen die de biodiversiteit en het landschap ondersteunen: 50% valt onder de noemer soortenbescherming, 30% onder perceelsrandenbeheer, 6% onder onderhoud houtige kleine landschapselementen en 3% onder soortenrijk grasland. En ten slotte gaat 10% naar heel specifieke milieuprestaties, zoals erosiebestrijding en waterkwaliteit.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent