Startpagina Akkerbouw

Aanhoudend droog weer: gebruik het beschikbare water met verstand

Door de aanhoudende droogte besliste de droogtecommissie op 18 juli om het alarmniveau op te schalen naar niveau 2 (code oranje). Ga dus zeker verstandig, oordeelkundig en efficiënt om met het beschikbare water. Gebruik zoveel mogelijk alternatieve waterbronnen in functie van de toepassing op uw bedrijf.

Leestijd : 3 min

Water is een onmisbare productiefactor voor de land- en tuinbouw, zowel wat betreft kwaliteit als kwantiteit. In regio’s waar intensief groenten en aardappelen geteeld worden, behoort irrigatie tot de goede landbouwpraktijken. Bij groenten in open lucht is irrigatie immers een noodzaak om in droge periodes een goede productie met een goede kwaliteit te verkrijgen. Daarnaast is water nodig om de groenten na de oogst te wassen en om gewasbescherming toe te kunnen passen. Bij teelten onder glas kan de beregening echter meer georganiseerd en gestuurd worden. Bij deze teelten wordt een groot aandeel hemelwater gebruikt dat via de serres opgevangen en opgeslagen wordt in bassins. In de dierlijke sector is water nodig als drinkwater voor het vee, om de stallen en de luchtwassers (varkensstal) te reinigen, om de melkinstallatie en koeltank te spoelen, …

Preventieve maatregelen met direct effect

Waterbesparende maatregelen bij de reiniging van stallen

- Met een borstel en schop kunt u al heel wat mest en vuil verwijderen. Wat achterblijft, kunt u daarna met minder water wegspoelen.

- Week de stallen vooraf in, dan hebt u minder water nodig bij het uitspuiten. De vervuiling zit minder vast en is gemakkelijker weg te spoelen. Inweken met een (schuimend) inweekmiddel werkt nog efficiënter dan inweken met enkel water.

- Gebruik geschikt reinigingsmateriaal voor uw stallen, machines en materieel. Met de juiste afstelling van de hogedrukreiniger kunt u water besparen. Ideaal is een debiet van 20 l/min en een druk van 60 bar.

Waterbesparende maatregelen bij drinkwatervoorziening van dieren

- Controleer en reinig de drinkinstallatie regelmatig zodat uw dieren steeds voldoende water hebben. Zo spoort u slecht functionerende drinkbakken of drinknippels snel op. U kunt ze dan meteen herstellen en zo vermijdt u waterverlies. Vergeet hierbij niet de drinkbakken op de weide te controleren.

- Stel de hoogte van de drinkbakken of drinknippels af op de grootte van de dieren. Als ze drinken vanuit een ongemakkelijke houding morsen ze immers sneller water.

- Er is een ruim aanbod van drinkbakken op de markt. Bepaalde drinkbakken zijn ontwikkeld ter beperking van waterverspilling: drinkbakken met antimorsrand, drinkbakken met debietregeling, …

- Meer praktische tips vindt u op Dierengezondheidszorg Vlaanderen: Hoe bezorgt u dieren meer comfort bij extreme hitte?

Plan irrigatie en fertigatie doordacht in en gebruik efficiëntere technieken

Meer sectorspecifieke tips

Volgende tips kan je lezen om zuinig om te gaan met water op uw bedrijf:

· varkenshouderij

· pluimveehouderij

· vleesvee- en kalverhouderij

· openluchtgroententeelt

· hydrocultuur witloof

· fruitteelt

· glastuinbouw

Andere maatregelen met effect op iets langere termijn

Een wateraudit op uw bedrijf

Een wateraudit geeft u inzicht in de waterstromen en toont de mogelijkheden voor uw bedrijf om water te besparen en alternatieve waterbronnen in te zetten.

Vraag gratis een wateraudit aan via het e-loket in het kader van het adviessysteem KRATOS, Raad op Maat, module “7B, Kaderrichtlijn Water + wateraudit”.

Water op uw bedrijf hergebruiken

Bij het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) komen investeringen in verband met opvang, hergebruik van water, beregeningsinstallaties ... in aanmerking voor steun. raadpleeg het uitgebreide aanbod van VLIF-steun aan land- en tuinbouwers op onze website.

Alternatieve waterbronnen voor diep grondwater inzetten, zoals hemelwater, ondiep grondwater, oppervlaktewater, drainwater, enz. Om te kunnen oordelen of u alternatieve waterbronnen kunt inzetten op uw bedrijf, zijn volgende vragen van belang:

- Hoe groot is de waterbehoefte op mijn bedrijf?

- Wat is de vereiste kwaliteit van het water voor de verschillende toepassingen?

- Welke alternatieve waterbronnen kunnen hiervoor dienen?

Bekijk het filmpje rond Duurzaam watergebruik – alternatieve waterbronnen.

Volg daarnaast zeker de actuele droogtesituatie op via:

· www.opdehoogtevandroogte.be: elke wijziging wordt via deze website gecommuniceerd

· www.vlaanderen.be/landbouw

Lees ook in Akkerbouw

Meer artikelen bekijken