Ontvangstvoorwaarden voor inlandse granen van de oogst 2017

In vergelijking met de ontvangstnormen van de oogst 2016 zijn er weinig wijzigingen. Zo werd er een kleine aanpassing en update uitgevoerd in de wetgeving in de Algemene Voorwaarden. Hiernaast werd in de aanbeveling tot verkoop toegevoegd dat voor de kleinere graansoorten, waarvoor geen termijndekking mogelijk is, om aan een gespreide verkoopt te doen. Synagra kan hier geen verplichting van maken, maar hoopt op deze wijze en mits de communicatie naar de landbouwers toe, dat dit hen zal aansporen hier rekening mee te houden.

Wat een ietsje grotere verandering is ten opzichte van vorig jaar is de verhoging van de droogkosten voor strogranen met 5%. De gasprijzen zijn tegenover hetzelfde tijdstip verleden jaar met ongeveer 10% verhoogd. Ook de elektriciteitsprijzen en loonkosten zijn gestegen. Waardoor Synagra een verhoging van 5% zeker verantwoord acht.

Verder vindt Synagra het vanzelfsprekend dat de toegevingen op Hectolitergewicht, als gevolg van de slechte kwaliteit van de oogst 2016, komt te vervallen. Tot slot komen ze nog terug op het volgende: “Gezien zowel de kwaliteit als de kwantiteit van de nieuwe oogst 2017 vooraf niet gekend zijn en de markten onvoorspelbaar, is het onmogelijk voor de handel om reeds voor de oogst met de landbouw concrete prijsafspraken te maken op basis van de indicatieve prijsnotering Synagra”.

Algemene voorwaarden

Volgens de algemene voorwaarden van Synagra gebeurt de aanvaarding telkenmale in het magazijn van de koper, per vracht en per perceel.

De ontvangst zal gebeuren volgens de modaliteiten van:

- de wettelijke normen betreffende levensmiddelenhygiëne (KB 13/07/2014), het in de handel brengen en gebruiken van diervoeders (KB 28/06/2011), verordening (EG) betreffende de maximum gehalten van bepaalde verontreinigen in levensmiddelen (1881/2006/EG), Richtlijn 2002/32/EG betreffende ongewenste stoffen in diervoeders, Richtlijn 396/2005/EG betreffende maximale limieten van residuen van bestrijdingsmiddelen in levensmiddelen en diervoeders - met inbegrip van de wijzigingen. KB van 14/11/2003 autocontrole, traceerbaarheid en meldingsplicht.

- Levering gedekt door autocontrolesysteem (Vegaplan) of kwaliteitsovereenkomst.

Er is een meldingsplicht aan de eerste koper van:

- zichtbare aantasting door fusariose;

- aanwezigheid van moederkoren;

- stockagemogelijkheid op de hoeve van zowel granen als aardappelen (CIPC-problematiek).

De verzekerings-, opslag- en controlekosten bedragen 0,25 euro per veertiendaagse en per ton vanaf 15 november voor alle granen.

Aanbevelingen tot verkoop

De granen moeten uiterlijk verhandeld zijn vóór 31 mei, behalve voor maïs die vóór 30 juni moet verhandeld zijn. Tenzij er geen markt is voor een bepaald product wegens abnormale omstandigheden.

Er wordt aanbevolen aan de landbouwer om minimum 25% te verhandelen tegen 10 november, minimum 50 % tegen 10 januari en minimum 75 % tegen 10 maart.

Vooral voor de kleinere graansoorten (spelt, rogge, triticale, haver en gerst), waarvoor geen termijndekking mogelijk is, is bovenvermelde gespreide verkoop essentieel.

Optimale valorisatie van kwaliteit

Voor een optimale valorisatie van de kwaliteit wordt aangeraden:

- te oogsten aan een perfecte fysiologische rijpheid;

- een enkele variëteit te leveren per voertuig;

- de geleverde variëteit en perceelsnaam of -nummer (GBCS) te vermelden.

Maalderijtarwe

1) Vochtgehalte en hectolitergewicht:

In onderling overleg overeen te komen voor de bakwaardige variëteiten.

2) Onzuiverheden:

Onzuiverheden zijn vreemde, gebroken korrels met een volume kleiner dan een zeef van 2mm.

Het minimumforfait voor onzuiverheden bedraagt 1,5 %. Vanaf 1,5%: 0,1 per 0,1.

Tevens werd de mogelijkheid gelaten dat één der partijen opteert voor de bepaling van de werkelijke onzuiverheden. Dit gebeurt na ontleding, op zeef van 2 mm en meer dan 3,5 mm. Vanaf 3 %: aftrek van 0,05 per 0,1.

Maximum 6 %.

3) Gewichtsverlies:

Het gewichtsverlies is vastgesteld op 0,5 %.

4) Staat van de granen:

- Gekiemde granen: maximum 2,5%.

- Moederkoren: bij aanwezigheid van moederkoren gebeurt er declassering naar voedertarwe.

5) Kosten voor afhaling op de hoeve:

- Met een minimumforfait van 60 euro: 7 euro per 1.000 kg.

6) Ventileren en drogen:

- Uit te voeren vanaf 15,6 %.

Standaardtarwe

1) Vochtgehalte:

- Maximum: 14,5%

- Aftrek: vanaf 14,6: 0,12 per 0,1%.

2) Hectolitergewicht:

- Minimum: 75 kg.

- Aftrek: 74,9 tot 72 kg: 0,05 % per 0,1; 71,9 tot 68 kg: 0,1 % per 0,1 %; minder dan 68 kg: 0,2 % per 0,1%.

3) Onzuiverheden:

- Forfait: 0,5 %.

- Vanaf 0,51 %: 0,1 per 0,1.

4) Gewichtsverlies:

- Forfait : 0,5 %.

5) Moederkoren:

- Maximum 1 g/kg.

6) Kosten voor afhaling op de hoeve:

- Met een minimumforfait van 60 euro: 7 euro per 1.000 kg.

7) Ventileren en drogen:

- Uit te voeren vanaf 15,6 %.

Winter- en zomervoedergerst

1) Vochtgehalte:

- Maximum: 14,5%.

- Aftrek: vanaf 14,6: 0,15 per 0,1%.

2) Hectolitergewicht:

- Minimum: 63 kg.

- Aftrek: 62,9 tot 58 kg: 0,05 % per 0,1; minder dan 58 kg: 0,1 % per 0,1 %.

3) Onzuiverheden:

- Forfait: 0,5 %.

- Vanaf 0,51 %: 0,1 per 0,1.

4) Gewichtsverlies

- Forfait: 0,5 %.

5) Kosten voor afhaling op

de hoeve:

- Met een minimumforfait van 60

euro: 7 euro per 1.000 kg.

6) Ventileren en drogen:

- Uit te voeren vanaf 15,6%.

Rogge en triticale

1) Vochtgehalte:

- Maximum: 14,5%.

- Aftrek: vanaf 14,6: 0,15 per

0,1%.

2) Hectolitergewicht:

- Minimum: 70 kg.

- Aftrek: vanaf 69,9: 0,05 % per

0,1.

3) Onzuiverheden:

- Forfait: 0,5 %.

- Vanaf 0,51 %: 0,1 per 0,1.

4) Gewichtsverlies:

- Forfait: 0,5%.

5) Moederkoren:

- Maximum 1 g/kg.

6) Kosten voor afhaling op

de hoeve:

- Met een minimumforfait van 60 euro: 7 euro per 1.000 kg.

7) Ventileren en drogen:

- Uit te voeren vanaf 15,6%.

Spelt

1) Vochtgehalte:

- Maximum: 13,5%.

- Aftrek: vanaf 13,6: 0,15 per 0,1%.

- Droogkosten: vanaf 15 tot 15,5 %: 1 euro; meer dan 15,5 % (zie tabel)

2) Onzuiverheden:

- Forfait: 1,5 %.

- Vanaf 1,51 %: 0,1 per 0,1.

3) Gewichtsverlies:

- Forfait: 0,5%.

4) Moederkoren:

- Maximum 1 g/kg.

5) Kosten voor afhaling op de hoeve:

- Met een minimumforfait van 60 euro: 9 euro per 1.000 kg.

6) Ventileren en drogen:

- Uit te voeren vanaf 15,1%.

Haver

1) Vochtgehalte:

- Maximum: 14,5%.

- Aftrek: vanaf 14,6: 0,15 per 0,1%.

2) Hectolitergewicht:

- Minimum: 50 kg tot 52 kg (neutrale zone).

- Vergoeding: 52,1 en meer: 0,025% per 0,1.

- Aftrek: 49,9 tot 48: 0,05% per 0,1; 47,9 en minder: 0,1 per 0,1; < 42: prijs overeen te komen.

3) Onzuiverheden:

- Forfait: 0,5 %.

- Vanaf 0,51 %: 0,1 per 0,1.

4) Gewichtsverlies:

- Forfait: 0,5%.

5) Kosten voor afhaling op de hoeve:

- Met een minimumforfait van 60 euro: 7 euro per 1.000 kg.

6) Ventileren en drogen:

- Uit te voeren vanaf 15,6 %.

Maïs

1) Vochtgehalte:

- Maximum: 15 %.

- Aftrek: 15,1 tot 30: 0,13 per 0,1%; 30,1 tot 35: 0,14 per 0,1%; meer dan 35: 0,15 per 0,1 %; meer dan 40 %: recht op weigering.

2) Onzuiverheden:

- Forfait: 1,5 %.

- Vanaf 1,6 %: 0,1 per 0,1.

3) Gewichtsverlies:

- Forfait: 0,5%.

4) Kosten voor afhaling op de hoeve:

- Met een minimumforfait van 60 euro: 7 euro 1.000 kg.

5) Ventileren en drogen:

- Uit te voeren vanaf 15,1 %.

Koolzaad

1) Vochtgehalte:

- Maximum: 9 %.

- Aftrek: vanaf 9,1: 0,15 per 0,1%.

2) Onzuiverheden:

- Forfait: 2,5 %.

- Vanaf 2,6 %: 0,1 per 0,1; 2,6 % en +: reinigingskosten: 5 euro per 1.000 kg.

3) Gewichtsverlies:

- Forfait: 0,5%.

4) Staat van de granen:

- Zonder schimmelvorming en verhitting.

5) Kosten voor afhaling op de hoeve:

- Overeen te komen.

6) Ventileren en drogen:

- Uit te voeren vanaf 9,1 %.

Voedererwten en veldbonen

1) Vochtgehalte:

- Maximum: 14 %.

- Aftrek: vanaf 14,1: 0,15 per 0,1%.

2) Onzuiverheden:

- Forfait: 1,5 %.

- Vanaf 1,6 %: 0,1 per 0,1; 2,6 % en +: reinigingskosten: 5 euro per 1.000 kg.

3) Gewichtsverlies:

- Forfait: 0,5%.

4) Kosten voor afhaling op de hoeve:

- Overeen te komen.

5) Ventileren en drogen:

- Uit te voeren vanaf 16,1 %.

Brouwgerst

1) Vochtgehalte:

- Maximum: 14 %.

- Aftrek: vanaf 14,1: 0,15 per 0,1%; meer dan 17: declassering naar voedergerst.

2) Onzuiverheden:

- Forfait: 0,5 %.

- Vanaf 0,51 %: 0,1 per 0,1.

3) Gewichtsverlies:

- Forfait: 0,5%.

4) Staat van de granen:

- Eiwitgehalte: maximum 11,5.

- Kalibrage: minimum 90 % op zeef 2,5 mm; vanaf 89,9 tot 80 %: aftrek 0,05 per 0,1.

- Orgettes: maximum 3 % op zeef 2,2 mm.

- Kieming: minimum 95 %.

- Raszuiverheid: minimum 94 %.

5) Kosten voor afhaling op de hoeve:

- Overeen te komen.

6) Ventileren en drogen:

- Uit te voeren vanaf 14,1 %.

Meest recent

Meest recent