ABS herhaalt de vraag tot erkenning landbouwramp

ABS herhaalt de vraag tot erkenning landbouwramp

De minister baseerde zich daarvoor op de analyse die gebeurde door het KMI voor de periode van 1 mei tot 15 juni. Wie als West-Vlaamse land- en tuinbouwer de boodschap van de minister hoorde, viel bijna van zijn stoel. Als rechtstreeks betrokkenen in de regio ervaren de land- en tuinbouwers elke dag meer de gevolgen van het extreem neerslagtekort in grote delen van West-Vlaanderen, een neerslagtekort dat nu reeds meer dan een jaar aanhoudt en cumulatief oploopt tot meer dan 350 l/m².

Het ABS vroeg de minister om het huiswerk opnieuw te doen en een veel ruimere periode mee te nemen in de analyse. Er moet immers ook rekening gehouden worden met de negatieve effecten van het steeds groter wordende cumulatief neerslagtekort. Het wekelijkse droogterapport van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) laat er geen twijfel over bestaan. De VMM geeft zelf aan dat er reeds sinds juli 2016 sprake is van een neerslagtekort, in het bijzonder in het westen van Vlaanderen.

Het ABS roept op om de procedure ter erkenning van een uitzonderlijke toestand, zoals de huidige droogte anno 2016-2017, niet louter te baseren op de analyses en waarnemingen op één locatie (Ukkel). Op basis van meetgegevens van de over het ganse Vlaamse grondgebied verspreide meetstations is duidelijk geworden dat de gemeten neerslaghoeveelheden in het Westen van het land extreem laag zijn.

Het ABS roept de Vlaamse regering ook op om de analyse van deze droogte uit te breiden met meerdere maanden aangezien het neerslagtekort zich reeds een jaar lang doorzet. Daarnaast moeten de erkenningscriteria voor de erkenning van een landbouwramp grondig bijgestuurd worden om te kunnen inspelen op extreme weersfenomenen en de erbij horende calamiteiten.

Het ABS roept ook alle lokale, provinciale en gewestelijke overheden en privéeigenaars van grote watervolumes op om niet-publiek toegankelijke waterpartijen open te stellen voor watercaptatie om land- en tuinbouwers te laten redden wat nog te redden valt.

We denken daarbij aan zandwinningsputten, oude kleiputten enzovoort. Vaak worden die nu gebruikt als recreatieve waterplas, maar mits goede afspraken kan daar water gecapteerd worden zonder negatieve gevolgen voor de andere gebruikers van het water.

Het ABS roept daarbij ook op tot algemene solidariteit en om zonder onderscheid water te laten capteren tot een bepaald volume per bedrijf en geen onderscheid te maken tussen teelten of personen, wat afgelopen weekend spijtig genoeg wel gebeurde in Veurne bij de openstelling van de bezinkingsputten van de voormalige suikerfabriek van Veurne.

Het ABS contacteerde enkele dagen gelden ook het kabinet van minister Ben Weyts, die verantwoordelijk is voor het beheer van de luchthaven in Oostende, met de vraag om ongebruikt water van de er aanwezig gewezen recreatievijver “De Kalkaart” ter beschikking te stellen. Woensdag kregen we toelating van de minister om water te capteren. Met een oppervlakte van ruim 50.000 m² (10 voetbalvelden) en een grote diepte kan er zo gezorgd voor water voor enkele honderden ha gewassen die anders dreigen verloren te gaan. Na een analyse op het zoutgehalte van het te capteren water zal het water al dan niet effectief ter beschikking gesteld worden, in samenspraak met de luchthavenuitbater en de plaatselijke waterbeheerder Middenkustpolder.

Meest recent

Meest recent