Vermindering gebruik pesticiden: David Clarinval steunt gebruik biologische bestrijdingsmiddelen

De overheid beperkt het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen steeds meer.
De overheid beperkt het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen steeds meer. - Foto: LBL

Centraal in de besprekingen stonden de fytosanitaire maatregelen ter bescherming tegen plantenziekten die de landbouw bedreigen. Deze uitwisselingen vonden plaats in het kader van de implementatie van het "Internationaal jaar van de plantengezondheid" en de plantgezondheidsverordening die in december 2019 in werking trad en zich richt op een betere bescherming tegen de introductie van nieuwe schadelijke organismen via invoer uit derde landen.

Gepleit voor betere voorbereiding tegen de introductie van plagen

Minister Clarinval pleitte voor een betere voorbereiding tegen de introductie van plagen via beter gerichte steekproefplannen en de harmonisatie van inspecties binnen de Europese Unie, maar ook via een Europees steunprogramma voor de ontwikkeling van nieuwe opsporingsmethoden zoals snuffelhonden, satellietbeelden en dronebeelden. De minister wees ook op het belang van voldoende financiële en personele middelen, en van de beschikbaarheid op Europees niveau van degelijke technische informatie over schadelijke organismen, zodat de technici in de sector hier gemakkelijk gebruik van kunnen maken.

Federaal minister David Clarinval: "België werkt via het FAVV en de DG Dier Plant en Voeding van de FOD Volksgezondheid intensief aan de uitvoering van de plantgezondheidsverordening. Ons land is actief betrokken bij het "Internationaal Jaar van de Plantengezondheid", onder meer met de uitgifte van een herdenkingsmunt van 2 euro, de organisatie van wetenschappelijke conferenties en communicatiecampagnes gericht op het grote publiek en scholen. Uiteraard zullen wij deze sensibilisering voortzetten en in die zin steunen wij het voorstel om een internationale dag van de plantengezondheid in het leven te roepen".

Biologische bestrijdingsmiddelen is duurzaam alternatief

Het beleidsdebat tijdens deze Raad ging ook over het gebruik van biologische bestrijdingsmiddelen (BCA's) tegen schadelijke organismen voor planten. Een van de belangrijkste doelstellingen van de Farm to Fork-strategie is de afhankelijkheid van en het gebruik en de risico's van chemische bestrijdingsmiddelen te verminderen. Daarvoor zijn alternatieven nodig, evenals de ontwikkeling van nieuwe technologieën.

Minister Clarinval steunt het gebruik van BCA's als een duurzaam alternatief in het kader van de vermindering van het gebruik van chemische pesticiden, en zou graag een harmonisering op Europees niveau zien. Deze harmonisering lijkt hem van essentieel belang gezien de natuurlijke verspreiding van deze biologische middelen tussen de Lidstaten en het bestaan van verschillende nationale regels.

In het kader van de besprekingen over de hervorming van het GLB post 2020 bedankte minister Clarinval het voorzitterschap voor het werk dat reeds is verricht in de trialoogonderhandelingen. België steunt de ambitie van het voorzitterschap om tegen eind mei een akkoord te bereiken en heeft tijdens de onderhandelingen over het compromispakket een constructieve houding aangenomen.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent