Binnenkort Snelle Lente Rogge oogsten!

Snelle Lente Rogge is een product afkomstig uit de hybride rogge veredeling van KWS en is speciaal ontwikkeld als voedergewas tussen twee teelten maïs. Snelle Lente Rogge laat ten opzichte van de traditionele snij- of bladrogge meer uitstoeling en een snellere lengtegroei in het voorjaar zien. Snelle Lente Rogge combineert de eigenschappen van een vanggewas met die van een eiwitproducent. Met Snelle Lente Rogge is de milieubelasting lager en is een veehouderijbedrijf voor haar noodzakelijke eiwitvoorziening minder afhankelijk van externe eiwitbronnen.

Kies het juiste oogstmoment

Het juiste oogstmoment is in groeistadium 37/39, het zogenaamde vlagbladstadium, waarbij het laatste blad zich uitrolt. Dit is bereikt bij een gewaslengte van ongeveer 70 cm. Veel beter is het om te maaien onder gunstige drogingsomstandigsheden. Het weer is dus bepalend voor het maaimoment, meer nog dan de ideale gewaslengte.

Bij het maaien is een maaihoogte van 8-10 cm gewenst. Door deze maaihoogte aan te houden wordt contaminatie met gronddeeltjes en daarmee kwaliteitsvermindering voorkomen. Bij het maaien ligt het droge stof percentage rond de 20%. Kies voor maaien voor een optimale droging door het gewas het beste gekneusd en breed weg te leggen. Een drogingstijd van maximaal 48 uur is gewenst om het ideale ds% van het geoogste product van 30- 35% te realiseren. De meest toegepaste manieren van oogsten zijn het hakselen of fijn gesneden persen in balen te persen en vervolgens te wikkelen. Bij een latere oogst richting begin mei neemt door toename van de gewasmassa de drogestofopbrengst verder toe, maar door verdunning het eiwitpercentage juist af. Ook met het oog op het zaaiklaar maken en het zaaien van de maïs is zo lang wachten niet wenselijk.

Voor een tijdige start van het groeiseizoen van de maïs is het wenselijk om na de oogst van de Snelle Lente Rogge zo snel als mogelijk de stoppelbewerking, bemesting, het ploegen en de zaaibedbereiding voor de zaai van maïs uit te voeren. Het gebruik van glyphosaat is voor of na deze bodembewerking niet nodig. Wanneer geploegd is voor zaai van de maïs, is hergroei en daarmee concurrentie op vocht en nutriënten met de volgteelt maïs niet aan de orde.

Door de tijdige oogst van de Snelle Lente Rogge in april blijft er voldoende vocht in de bodem achter voor een vlotte start van de volgteelt maïs. Bovendien is er minder vocht en nutriënten nodig voor vertering van de achtergebleven gewasresten. Van een te droog zaaibed voor de volgteelt maïs is dan ook normaal gezien geen sprake.

Heeft u verder nog vragen over Snelle Lente Rogge of over de oogst, neem dan contact op met uw regionale KWS-adviseur. Kijk hiervoor op: www.kwsbenelux.com.

Heel veel succes en plezier gewenst met de oogst van Snelle Lente Rogge!

Meest recent

Meest recent