Wel meer kans op PFAS in vlees en eieren door buitenloop van dieren

Er werd geen PFAS gevonden in de stalen van koemelk, eieren en vlees van dieren die hun hele kweekproces op stal worden gehouden.
Er werd geen PFAS gevonden in de stalen van koemelk, eieren en vlees van dieren die hun hele kweekproces op stal worden gehouden. - Foto: LV

Het FAVV komt tot deze conclusie na een analyse van 175 monsters van levensmiddelen afkomstig uit verschillende landbouwbedrijven in Vlaanderen. Eerder werd al dezelfde conclusie getrokken uit een analyse van landbouwproducten uit de directe omgeving van de 3M-fabriek in Zwijndrecht.

Monsters levensmiddelen

Tussen augustus en november 2021 zijn 175 monsters genomen van levensmiddelen afkomstig van verschillende landbouwbedrijven in Vlaanderen. De meetpunten werden gebaseerd op de locaties die door Vlaanderen werden gebruikt in een bodemonderzoek naar PFAS en andere milieucontaminanten.

“Ze werden geselecteerd op de verwachting dat zij bovenop de achtergrondverontreiniging geen bijkomende belasting voor PFAS zouden hebben”, stelt Hélène Bonte van het FAVV. Alle monsters zijn geanalyseerd op de vier PFAS-congeneren (PFOS, PFOA, PFNA, PFHxS), die door EFSA als belangrijk worden beschouwd in de blootstelling aan PFAS via de voeding. In geen enkel monster zijn de huidige actielimieten, die het FAVV bij gebrek aan Europese normen als grenswaarden hanteert, overschreden.

Plant en dier

Voor plantaardige producten zijn 58 monsters genomen van aardappelen, bonen, bloemkolen, appelen en peren. “Op 1 monster na, zijn geen PFAS aangetroffen. Enkel op een perceel bloemkolen is een laag PFOA-gehalte gemeten. De analyseresultaten bevestigen wat EFSA in zijn rapport van 2020 omtrent PFAS heeft aangegeven, namelijk dat commercieel geteelde groenten en fruit een ondergeschikte rol spelen in de blootstelling van de consument aan PFAS.”

Voor de dierlijke producten zijn 117 monsters genomen van eieren, koemelk en vlees van kippen, varkens en runderen. “Er is een gehalte PFAS teruggevonden in 12 van de 117 monsters, maar nergens zijn de huidige actielimieten overschreden. De 12 monsters met PFAS zijn geografisch verspreid over Vlaanderen.”

Er werd geen PFAS gevonden in de stalen van koemelk, eieren en vlees van dieren die hun hele kweekproces op stal worden gehouden. Wel zijn 1 of meer PFAS-congeneren vastgesteld in eieren van kippen met buitenbeloop (3 monsters), vlees van kippen met buitenbeloop (2 monsters), vlees van varkens met buitenbeloop (2 monsters) en vlees van runderen met buitenbeloop (5 monsters).

“PFOS werd daarbij het vaakst werd aangetroffen. De resultaten tonen aan dat buitenbeloop van dieren – en dus intensief contact met de bodem – een belangrijke factor is voor de aanwezigheid van PFAS in eieren en vlees”, stelt Hélène Bonte.

Europese normen

Omdat de actielimieten van het FAVV niet worden overschreden, hoeven de betrokken landbouwbedrijven op dit moment geen bijkomende maatregelen te nemen. Wel worden zij op de hoogte gebracht van de resultaten van de monsters die genomen zijn op hun bedrijf.

Snel bindende normen nodig vanuit Europa De bevindingen van de achtergrondmonitoring zijn overgemaakt aan de Europese Commissie in het kader van haar uitwerking van geharmoniseerde Europese normen voor PFAS in levensmiddelen.

Het FAVV benadrukt het belang van deze normen. Herman Dirickx, CEO van het FAVV: “Enkel de Europese Commissie – als regelgevende instantie – kan duidelijkheid brengen over welke PFAS-waarden we in levensmiddelen aanvaarden en welke niet.”

“Door dezelfde normen op te leggen, in alle Europese landen, wordt de Belgische en Europese consument overal op dezelfde manier beschermd. Het is dan ook aangewezen dat we zo snel als mogelijk over deze Europese normen kunnen beschikken.”

Alles onder limiet

“Het FAVV blijft monitoren op PFAS in commerciële levensmiddelen Naar analogie van dit onderzoek wordt in 2022 een soortgelijke monitoring in Wallonië georganiseerd. Daarnaast zet het FAVV de algemene monitoring op PFAS in de voedselketen voort, zoals het de voorbije 10 jaar altijd heeft gedaan. Het afgelopen decennium zijn er meer dan 450 monsters van levensmiddelen in de voedselketen geanalyseerd op PFAS. Alle resultaten lagen onder de actielimiet”, aldus Hélène Bonte.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent