Startpagina Akkerbouw

Erosiemaatregelen onder randvoorwaarden

Om het land in een goede landbouw- en milieuconditie te houden, moeten landbouwers bodemerosie bestrijden onder de randvoorwaarden. Deze erosiebestrijdingsmaatregelen moeten ervoor zorgen dat betekenisvolle afspoeling van water en bodemdeeltjes van het perceel voorkomen of beperkt wordt.

Leestijd : 3 min

Sinds 2016 zijn de gewijzigde erosieverplichtingen van toepassing. Onderzoek naar de naleving ervan, heeft getoond dat landbouwers wel maatregelen treffen , maar niet steeds de juiste of voldoende. Het Departement Landbouw en Visserij wil de landbouwers met percelen met een zeer hoge of hoge erosiegevoeligheid daarom nog eens wijzen op de afspraken.

Op welke percelen?

Elk perceel is ingedeeld in een bepaalde erosiegevoeligheidsklasse, aangeduid met een kleur. Die informatie vindt de landbouwer terug op het e-loket of op het voorbereidingsformulier van de verzamelaanvraag .

Op paarse percelen met een zeer hoge erosiegevoeligheid en op rode percelen met een hoge erosiegevoeligheid moet de landbouwer in het kader van de randvoorwaarden één of meerdere erosiebestrijdingsmaatregelen nemen. Op de andere percelen is het nemen van maatregelen aanbevolen.

Welke maatregelen?

De maatregelen zijn ingedeeld in verschillende pakketten. In functie van de erosiegevoeligheid en de hoofdteelt zal de landbouwer maatregelen moeten kiezen uit één of meerdere pakketten.

De verschillende teelten zijn onderverdeeld in vier teeltcategorieën, elk gekenmerkt met een eigen code:

- Teelten met jaarronde bedekking, bv. grasland: code JT

- Teelten ingezaaid vóór 1 januari, bv. wintergranen: code WT

- Teelten ingezaaid na 1 januari, bv. suikerbieten, maïs, groenten, ruggenteelten: code ZT

- Meerjarige teelten, bv. fruitteelt, boomkwekerij: code MT

De landbouwer kan de code van elke teelt terugvinden op de website van het departement: www.vlaanderen.be/landbouw/verzamelaanvraag/Tabellen

De te nemen maatregelen zijn ondergebracht in vier keuzepakketten:

1. het basispakket

2. het keuzepakket teelttechnische maatregelen

3. het keuzepakket bufferstroken

4. het keuzepakket structurele erosiebestrijdingswerken.

Wat deze pakketten precies inhouden, is terug te vinden op de website van het departement: www.vlaanderen.be/landbouw/randvoorwaarden.

Op deze website is ook een lijst terug te vinden met veel gestelde vragen.

Vastgestelde fouten tijdens het eerste toepassingsjaar

Nu de vernieuwde erosiemaatregelen 1 jaar van toepassing zijn, vraagt het departement dat de landbouwers rekening houden met de volgende aandachtspunten:

Op paarse percelen:

- Voor de teelten ingezaaid vóór 1 januari volstaat het niet om enkel een maatregel te nemen uit het basispakket. De landbouwer moet minstens ook maatregel nemen uit één van de drie andere keuzepakketten;

- Voor de teelten ingezaaid na 1 januari moet de landbouwer een maatregel nemen uit zowel het basispakket als het keuzepakket teelttechnische maatregelen en het keuzepakket bufferstroken;

- Wanneer de hoofdteelt geoogst is vóór 15 oktober is het toepassen van een niet-kerende bodembewerking geen mogelijkheid om te voldoen aan het basispakket;

- Het zaaien volgens de hoogtelijnen is geen mogelijkheid om te voldoen aan het keuzepakket teelttechnische maatregelen;

- Bij de teelt van aardappelen is het aanbrengen van drempeltjes verplicht: het is de enige keuzemogelijkheid voor deze teelt uit het keuzepakket teelttechnische maatregelen.

Op rode percelen:

- Net als voor de paarse percelen is het toepassen van een niet-kerende bodembewerking geen mogelijkheid om te voldoen aan het basispakket wanneer de hoofdteelt geoogst is vóór 15 oktober;

- Voor de teelten ingezaaid na 1 januari moet de landbouwer naast een maatregel uit het basispakket minstens ook een maatregel nemen uit het keuzepakket teelttechnische maatregelen of het keuzepakket bufferstroken.

Elke landbouwer met paarse of rode percelen zal in april een bericht ontvangen om te herinneren aan de mogelijkheden en verplichtingen om erosie te bestrijden in het kader van de randvoorwaarden.

Voor bijkomende informatie kan de landbouwer steeds terecht bij de buitendiensten van het Departement Landbouw en Visserij. Alle contactgegevens zijn terug te vinden in de tabel ‘Contactadressen Departement Landbouw en Visserij en andere beheerdiensten’ op de webpagina ‘Tabellen’ de website van het departement.

Departement Landbouw en Visserij

Lees ook in Akkerbouw

Extra mogelijkheid voor invulling van niet-productief areaal in 2024

Akkerbouw In het kader van de conditionaliteit binnen het gemeenschappelijke landbouwbeleid zijn landbouwers verplicht om niet-productieve elementen of arealen (NPE’s) aan te houden. Als gevolg van de bezorgdheden die er leven in de sector, laat de Europese Commissie in 2024 een extra mogelijkheid toe op de manier waarop aan deze verplichting moet worden voldaan. Vlaanderen heeft oor voor de bezorgdheden van de landbouwers en maakt van deze mogelijkheid gebruik door hen deze extra optie aan te bieden.
Meer artikelen bekijken