Minimum 2% extra bovenop basisinkomensteun blijft voor jonge boeren uitgangspunt in toekomstig GLB

Voor jonge landbouwers is extra steun heel belangrijk.
Voor jonge landbouwers is extra steun heel belangrijk. - Foto: LV

“Het verzekeren van voldoende steun aan startende en jonge landbouwers is een taak die zowel Vlaanderen als de EU behartigt”, stelt Sofie Joosen, Vlaams parlementslid voor N-VA. Het gaat om 2 % als opstartsteun. Ook voor Vlaanderen haalbaar, stelt Vlaams landbouwminister Hilde Crevits (CD&V).

Bovenop de basisinkomenssteun

“ Bovenop de basisinkomenssteun waar zowel jonge als oudere landbouwers aanspraak op maken, wordt momenteel 2% van het budget rechtstreekse betalingen bestemd als bijkomende steun (‘top-up’) voor jonge starters in Vlaanderen. Dat komt overeen met het maximum dat de Europese Unie toelaat binnen het lopende GLB. Daarnaast is er de mogelijkheid tot toekenning van VLIF-vestigingssteun. Derhalve is het voorgenomen minimum van 2% voor beide samen in het toekomstige GLB realistisch en realiseerbaar in Vlaanderen”, stelt minister Hilde Crevits.

In 2016 werd de ex-post evaluatie van het PDPO II uitgevoerd door een externe evaluator. Er werd vastgesteld dat de vestigingssteun een belangrijke bijdrage levert aan de tewerkstelling op land- en tuinbouwbedrijven. Volgens de evaluator vormt de maatregel zeker een duw in de rug voor toekomstige overnemers.

Voedsel is een basisbehoefte

“Een vrije markteconomie leidt in quasi alle deelsectoren van de economie tot specialisatie en schaalverandering door fusies, overnames, investeringen, etc.… De landbouwsector vormt daar geen uitzondering op, het aantal bedrijven neemt af terwijl de productiviteit van actieve bedrijven toeneemt. Daarmee gepaard nemen ook de kapitaalsbehoefte (grotere bedrijven overnemen vergen een hoger startkapitaal) en de ondernemingsrisico’s toe in vergelijking met enkele decennia geleden.”

“Gezien voedsel een basisbehoefte is van de mens en lokale voedselzekerheid van strategisch en geopolitiek belang is, beschouwen overheden het als cruciaal om de voedselvoorziening te waarborgen ten aanzien van de bevolking. Niet enkel in de Europese Unie maar in heel de wereld voeren overheden beleid dat daarop gericht is. Nieuwe en jonge landbouwers die geconfronteerd worden met de uitdagingen van een markteconomie verdienen alle kansen en steun. Zowel de Raad, het Europees Parlement als de Europese Commissie delen deze visie en zullen dat ongetwijfeld omzetten in concrete instrumenten binnen het nieuwe wettelijke GLB-kader”, aldus minister Hilde Crevits.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent