Startpagina Actueel

Vlaanderen evalueert geuremissiefactor voor vleeskippen

Er zijn aanwijzingen dat de vandaag gebruikte geuremissiefactor voor vleeskippen te laag is. De maatstaf die wordt gebruikt om de mate van 'geurbelasting' te beschrijven, wordt geëvalueerd en eventueel volgend jaar naar boven bijgesteld.

Leestijd : 3 min

In de commissie voor Leefmilieu in het Vlaams parlement vroegen Chris Steenwegen (Groen) en Ludwig Vandenhove (SP.A) meer uitleg aan Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) over de resultaten van een studie naar de geurhinder van kippenkwekerijen en de gevolgen voor het vergunningenbeleid. “Hoe goed kippenhouders ook hun best doen, stallen van vleeskippen zorgen voor geurhinder”, stelt Chris Steenwegen.

Studie over geurhinder op West-Vlaamse bedrijven

In opdracht van de deputatie van de provincie West-Vlaanderen werden aan de hand van snuffelmetingen op 8 bedrijven de reële geuremissies van 2018 tot 2019 opgevolgd. “De conclusie bevestigt dat de theoretische modellen niet overeenstemmen met de realiteit: ze onderschatten de geurhinder.”

De geurimpact van een bedrijf kan worden bepaald aan de hand van 2 methodes: snuffelmetingen en theoretische modellering. Bij snuffelmeting wordt op het terrein nagegaan wat de geurimpact is voor de omwonenden. Bij de theoretische modellering wordt per dier een geuremissiefactor bepaald aan de hand van geurmonsters. MER- en geurstudies worden berekend aan de hand van een vastgestelde geuremissiefactor per diersoort.

De geuremissiefactor die momenteel is vastgesteld voor vleeskippen bedraagt 0,33 odeur units (geureenheden). “De studie die is uitgevoerd in opdracht van de provincie West-Vlaanderen heeft de emissies van vleeskippen in kaart gebracht met behulp van snuffelmetingen. Hieruit blijkt dat een vleeskip een geuremissiefactor zou hebben van 0,77 odeur units”, stelt Vlaams minister Zuhal Demir.

Ook ILVO voert een grootscheeps onderzoek naar geuremissies

Volgens minister Zuhal Demir wordt de aanwijzing dat de momenteel gebruikte geuremissiefactor in de MER- en geurstudies te laag zou zijn, ernstig genomen. “De administratie werkt dan ook aan een evaluatie.” In het voorbije anderhalf jaar zijn door ILVO in het kader van de referentietaken voor het beleidsdomein Omgeving geuremissiemetingen uitgevoerd bij vleeskippenbedrijven.

“De resultaten van deze metingen zijn uitgevoerd met het oog op een herziening van de geuremissiefactor voor vleeskippen. De metingen zijn recentelijk beëindigd. De meetgegevens worden momenteel verwerkt en afgetoetst aan de resultaten van de West-Vlaamse geurstudie.”

Verwacht wordt dat begin 2021 deze geuremissiefactor wordt afgeklopt en dat die dan de huidige geuremissiefactor voor vleeskippen, zoals opgenomen in het Richtlijnenhandboek Landbouwdieren, zal vervangen.

Fundamenteel probleem met MER- en andere ondersteunende studies

Verder vindt Chris Steenwegen dat er een “fundamenteel probleem is met de manier waarop MER- en andere ondersteunende studies gebeuren”. “Er zijn maar een 3-tal bureaus die MER’s maken en die de hele vergunningsverlening in handen nemen, samen met de rest van de keten. Die keten is trouwens ook nog sterk verbonden met de grootste landbouworganisatie, om maar iets te zeggen. De enorme verwevenheid in deze sector is ongezond”, stelt Chris Steenwegen, die verwijst naar een artikelenreeks in De Standaard.

Ook voor Ludwig Vandenhove (SP.A) vereist deze problematiek een breder debat. “Het zou niet slecht zijn om dit debat in de commissies te voeren. Dan kan men stoppen met het gepingpong over bashen of niet bashen. De realiteit is de realiteit en dat heeft niets met bashen te maken”, aldus Ludwig Vandenhove, die voorstelt om de veestapeldichtheid in kaart te brengen en een maximale veedensiteit per geografisch gebied wil opleggen.

“Geur is een heel moeilijk element”, aldus Tinne Rombouts, Vlaams parlementslid voor CD&V. “Het is een heel complex gegeven, dat onderhevig is aan heel veel factoren, zelfs aan subjectiviteit. Het is dus belangrijk dat we dat op een goede manier in kaart kunnen brengen en dat we alle studies die er zijn samenbrengen.”

Herziening van de hele problematiek rond de MER’s

Vlaams minister Zuhal Demir is ook van plan om de hele problematiek rond de MER’s te herbekijken. “Er zullen aanpassingen worden doorgevoerd, want het staat buiten kijf dat deskundigen onafhankelijk moeten zijn. We zullen dat evalueren en de gepaste maatregelen nemen, zodat ook hier duidelijkheid over is. Ook lokale besturen moeten hierin nog beter worden ondersteund.”

“Ik hoop dat u de link in de sector doorknipt”, besluit Ludwig Vandenhove (SP.A). “Of het nu MER-bureaus zijn, studiebureaus of mensen die in de sector zelf actief zijn. Dit is iets wat de landbouwsector al jaren kenmerkt en ervoor zorgt dat we op vlak van klimaat niet de cijfers halen die we zouden moeten halen.”

Lieven Vancoillie

Lees ook in Actueel

Meer artikelen bekijken