Behandeling van wildschade duurt bijna 1 jaar

Landbouwers moeten lang wachten op de uitbetaling van wildschade. Reden is vaak de externe expertise.
Landbouwers moeten lang wachten op de uitbetaling van wildschade. Reden is vaak de externe expertise. - Foto: LBL

Enkele schadelijders van wildschade hebben te kennen gegeven dat ze lang moeten wachten op de afhandeling van schadedossiers bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).

“De reden daarvoor zou het langer uitblijven van adviezen door bijvoorbeeld de Vlaamse Landmaatschappij) zijn (VLM)”, zegt Steven Coenegrachts, Vlaams parlementslid voor Open VLD.

Aanvreten planten

Wildschade ontstaat door het aanvreten van economisch belangrijke planten door het wild. Bij gebrek aan voedsel, zoals bij droogte of in de herfst en winter, kan meer schade ontstaan aan gewassen in de land-, tuin- en bosbouw.

Binnen 12 werkdagen dient de schadelijder een modelaanvraag in te vullen en verzegeld van bewijsstukken aan het ANB over te maken. Indien de aanvraag buiten de termijn gebeurde, komt de schadelijder niet in aanmerking voor een vergoeding.

Het ANB zendt de schadelijder per kerende en uiterlijk binnen de 12 werkdagen na ontvangst van de aanvraag een bewijs van deze ontvangst, vergezeld van een voorstel van datum van plaatsbezoek.

De ambtenaar maakt na plaatsbezoek een verslag met beslissingsvoorstel op en zendt dat binnen 10 werkdagen per aangetekende brief naar de schadelijder.

Deze heeft op zijn beurt 10 dagen om per aangetekende brief opmerkingen toe te voegen indien gewenst. Indien er beslist werd om een vergoeding uit te keren, wordt deze binnen de 2 maanden uitbetaald.

Beroep is mogelijk

De schadelijder heeft bij negatief advies het recht om binnen de 30 dagen na beslissing een beroep in te stellen per aangetekende brief. De beslissing gebeurt door minister Zuhal Demir (N-VA) binnen de 60 dagen na ontvangst. Indien het bedrag van uitbetaling herzien wordt na beroep, wordt het verschil binnen de 3 maanden verrekend met de schadelijder.

Vlaams minister Zuhal Demir erkent dat bij de behandeling van de dossiers en de uitbetaling van de wildschade vertraging wordt opgelopen.

Aanvullende gegevens

Minister Demir legt deze vertraging verder uit. “De voornaamste oorzaak van de vertraging is dat het ANB voor de meeste dossiers afhankelijk is van een derde partij voor een raming van de schade, hetzij een externe expertisebureau in geval van bijvoorbeeld schade aan gebouwen, hetzij een landbouwexpert in het geval van schade aan landbouwgewassen of vee.

De vertraging bij landbouwdossiers is te wijten aan de door de expert gehanteerde ramingsprocedure bij gewasschade.”

“Per gewas wordt er gewerkt met een index, meer bepaald de referentie-opbrengst per landbouwstreek voor een bepaald gewas.”

Deze indexen worden berekend op het einde van een kalenderjaar en hebben tot gevolg dat schade die optrad in het begin van het kalenderjaar pas geraamd zal worden van zodra deze indexen beschikbaar zijn. Deze ramingen worden dan normaal in de periode januari-april bezorgd aan het ANB.

Die externe expertise is een van de oorzaken van de vertraging. “Andere minder frequente oorzaken zijn dat er soms (lang) moet worden gewacht op aanvullende gegevens van de aanvrager, bijvoorbeeld stamboekgegevens van een dier, Sanitellabel, meer info over de genomen preventieve maatregelen... Dit zijn geen vertragingen die toegeschreven kunnen worden aan het niet-optimaal functioneren van het systeem, maar die inherent zijn aan de procedure.”

Maar hoe lang duurt nu die behandelingstermijn? “Wat landbouwdossier betreft, bedraagt de gemiddelde behandelingstermijn 325 dagen.”

De grootste vertraging bedraagt 300 dagen. Wat de landbouwdossiers betreft, wordt slechts 20 % binnen een termijn van de basisbehandelingstermijn van 7 maanden afgehandeld. Wat de niet-landbouwdossiers betreft, bedraagt de gemiddelde behandelingstermijn 110 dagen.

Everzwijn jachtwild

In 2018 werd een stijging van het aandeel geweigerde dossiers vastgesteld.

“Dit is te wijten aan een stijging van de schadegevallen everzwijn in Limburg. Omdat everzwijn jachtwild is en door de jachtrechthouders moet worden bestreden, komt het soortenschadefonds in principe niet tussen en worden deze aanvragen geweigerd”, besluit Vlaams minister Zuhal Demir.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent