Startpagina Akkerbouw

Is uw bedrijf in orde met de IPM-regelgeving?

Integrated Pest Management (IPM) of geïntegreerde gewasbescherming gaat over het duurzaam, beredeneerd gebruik van gewasbeschermingstechnieken en -middelen en is gebaseerd op 8 basisprincipes. Zo kan de teler op een ecologische én economisch verantwoorde en efficiënte manier plagen, ziekten en onkruiden onder controle houden.

Leestijd : 4 min

Sinds 1 januari 2014 moet elke professionele gebruiker van gewasbeschermingsmiddelen de regels rond geïntegreerde gewasbescherming toepassen (basis Europese richtlijn 2009/128 betreffende een duurzaam gebruik van pesticiden).

Om deze Europese richtlijn van 2009 te verduidelijken, werden in 2014 voor elke sector specifieke richtsnoeren opgesteld. De 8 algemene beginselen van IPM vormen de basis, maar werden aangevuld met een concrete checklist. Deze richtsnoeren zijn de minimumvoorwaarden om in orde te zijn met IPM. Voor 6 plantaardige sectoren zijn er richtsnoeren en een bijhorende checklist: akkerbouw, ruwvoeder, groenteteelt in openlucht, groenten onder glas, fruitteelt en sierteelt.

Sinds 1 januari 2014 is de toepassing en controle van IPM verplicht. Elke professionele gebruiker van gewasbeschermingsmiddelen moet zich registreren bij een erkend controleorgaan, die zal nagaan of aan alle voorwaarden wordt voldaan. De controle gebeurt driejaarlijks.

Momenteel zijn er 8 erkende controleorganen (OCI’s) voor de opvolging van IPM: Carah asbl, Comité du lait Certif, Certalent vzw, CKCert vzw, Inscert Partner NV, SGS Belgium NV, TÜV Nord Integra bvba en Vinçotte NV.

U moet zelf één van hen contacteren als u nog geen audit kreeg. Bent u al voor Vegaplan gecertificeerd? Dan bent u ook automatisch in orde voor IPM, aangezien de IPM-checklist volledig opgenomen werd in de Vegaplan Standaard (www.vegaplan.be).

In het kader van de Farm to Fork , het nieuwe GLB en de Green Deal zal IPM een zeer belangrijke en nog meer een cruciale plaats gaan innemen in het bepalen van de toekomstvisie over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen binnen de landbouwsector.

Een ‘eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem’, wordt in deze Farm to Fork steeds naar voren geschoven. IPM wordt dan het instrument bij uitstek om deze doelstellingen te bereiken en te bewaken.

Hieronder vatten we de 8 basisprincipes van IPM nog eens samen.

Goede Agrarische Praktijk

Hier staan vooral preventieve maatregelen centraal, onder het motto ‘Bezint eer ge begint’. Voor het zaaien of planten moet u eerst goed nadenken over zaken als: een juiste rassenkeuze, een goede vruchtafwisseling, de bodem in goede conditie brengen en houden, maar ook een aantal belangrijke hygiënemaatregelen om bepaalde ziekten, plagen en onkruiden te voorkomen. De bestrijding van bijvoorbeeld knolcyperus valt hieronder.

Waarnemingen

Het is belangrijk om uw gewas regelmatig op te volgen. Zo kunt u eventuele problemen accuraat identificeren, vakkundig aanpakken en opvolgen in de tijd.

Dit veronderstelt dat u als landbouwer ook over een basiskennis beschikt over de voornaamste eventuele ziekten, plagen, onkruiden waarmee uw teelten geconfronteerd kunnen worden.

Schadedrempels

Afhankelijk van de teelt kan de aanwezigheid van een schadeverwekker tot op een bepaald niveau toelaatbaar zijn – dit noemen we de ‘schadedrempel’. Is de populatie van de schadeverwekker kleiner dan deze drempelwaarde, dan biedt ingrijpen geen meerwaarde.

Voor de meeste schadeverwekkers hebben de praktijkcentra, op basis van onderzoeken, een schadedrempel vastgelegd. Die volgen ze in de loop van het groeiseizoen nauw op, en die opvolging wordt gelinkt aan een waarschuwingssysteem dat de telers adviseert over de stand van zaken van de schadedrempel en de eventuele actie. De beslissing om te behandelen neemt u dus steeds op basis van eigen waarnemingen en de schadedrempel, ondersteund door wetenschappelijk onderbouwde waarschuwingssystemen.

Alternatieve bestrijdingsmethoden

Als de schadedrempel wordt overschreden en er een behandeling noodzakelijk is, ga dan eerst na of er niet-chemische, economisch verant-woorde alternatieven voorhanden zijn. Het gebruik van chemische middelen is uiteraard niet verboden als ze nodig zijn én als ze op een verantwoorde, toegestane wijze worden gebruikt.

Als een chemische toepassing nodig is, moet u rekening houden met de volgende 3 stappen: middelenkeuze, gebruik van het gewasbeschermingsmiddel en de anti-resistentiestrategie.

Middelenkeuze

Kijk bij de keuze van een product opnieuw goed naar de situatie in het gewas. Kies een product dat zowel doelspecifiek als veilig is, m.a.w. het middel bestrijdt het aanwezige stadium van de schadeverwekker efficiënt en heeft minimale negatieve effecten voor het gewas, de natuurlijke vijanden, en mens en milieu.

Middelengebruik

Gebruik het gewasbeschermingsmiddel ook correct om efficiënt te bestrijden. Dien de voorgeschreven dosis toe met een juiste spuittechniek onder optimale omstandigheden.

Het is hierbij van groot belang om de juiste driftreducerende technieken en bufferzones te respecteren.

Antiresistentiestrategie

Een derde en laatste aandachtspunt bij chemische bestrijding is het vermijden of vertragen van resistentie-opbouw.

Wissel hiervoor producten uit verschillende resistentiegroepen met elkaar af en respecteer de optimale termijn tussen behandelingen.

Resultaat van de bestrijding

Tot slot is het noodzakelijk om alle behandelingen en de bekomen bestrijdingsresultaten te registreren en terug te koppelen naar de preventie en monitoring in uw bedrijf. Zo kunt u een correcte evaluatie maken van de bedrijfsspecifieke combinatie van noden en technieken, om deze steeds verder te optimaliseren.

Meer info over IPM en de checklist met de eisen waaraan moet worden voldaan, vindt u terug op de website van het Departement Landbouw en Visserij: www.vlaanderen.be/landbouw> plant > gewasbescherming > geïntegreerde gewasbescherming

Indien uw landbouwbedrijf nog niet geregistreerd is bij een erkende OCI, dient u zich zo spoedig mogelijk registeren bij één van deze 8 erkende OCI’s !

Departement Landbouw en Visserij

Lees ook in Akkerbouw

Tarweprijs maakt sprong na dambreuk Oekraïne

Granen De wereldmarktprijzen voor tarwe zijn gestegen na het nieuws dat een stuwdam in Oekraïne op 6 juni werd verwoest. Naast de duizenden mensen die gevaar lopen door de instorting van de stuwdam in Nova Kachovka, dreigt een overstroming ook de export van graan te belemmeren.
Meer artikelen bekijken