Samen (en niet tégen) met landbouwers de EU-voorstellen rond klimaat en energie verder bekijken

Bedoeling van de Europese Green Deal is om tegen 2050 Europa als eerste continent klimaatneutraal te maken.
Bedoeling van de Europese Green Deal is om tegen 2050 Europa als eerste continent klimaatneutraal te maken. - Foto: Belga

Bedoeling van de Europese Green Deal is om tegen 2050 Europa als eerste continent klimaatneutraal te maken. Maar volgens de Europese commissie zijn daar de komende jaren nog (veel) extra inspanningen voor nodig. Met de voorstellen (geen beslissingen!) presenteert de Europese commissie wetgevingsinstrumenten om de doelen van de Europese Klimaatwet te verwezenlijken en onze economie en samenleving om te vormen met het oog op een eerlijke, groene en welvarende toekomst.

Versnelling bij de reductie van broeikasgasemissies realiseren

Zo wil Europa de komende jaren de noodzakelijke versnelling bij de reductie van broeikasgasemissies realiseren. Volgens de Europese commissie worden daarbij de volgende elementen gecombineerd: toepassing van emissiehandel op nieuwe sectoren en aanscherping van het bestaande EU-emissiehandelssysteem, meer gebruik van hernieuwbare energie, vergroting van energie-efficiëntie, snellere realisatie van emissiearme vervoerswijzen en bijhorende ondersteunende infrastructuur- en brandstofbeleidsmaatregelen, afstemming van het belastingsbeleid op de doelstellingen van de Europese Green Deal, maatregelen ter preventie van koolstoflekkage en instrumenten voor het behoud en de aanwas van onze natuurlijke koolstofputten.

Hieronder focussen we op enkele voorstellen die de land- en bosbouw aanbelangen. In het kader van de verordening inzake de verdeling van de inspanningen worden aan elke lidstaat aangescherpte emissiereductiedoelstellingen toegekend voor gebouwen, weg- en binnenlands zeevervoer, landbouw, afval en kleine industrieën. De lidstaten delen ook de verantwoordelijkheid voor het verwijderen van koolstof uit de atmosfeer.

Tegen 2035 moet Europa proberen klimaatneutraal te zijn op het gebied van landgebruik, bosbouw en landbouw. Hierbij worden ook landbouwemissies, anders dan koolstof, meegerekend, zoals die mee afkomstig zijn van meststoffen. De strategie bevat een plan voor de aanplant van 3 miljard bomen in heel Europa tegen 2030.

Landbouwers voelen als eersten de klimaatverandering in de praktijk

Tom Vandenkendelaere, EU-parlementslid voor CD&V: “Met Fit for 55 leggen we de lat hoog om onze CO2-uitstoot met 55% terug te dringen tegen 2030. Ook landbouw maakt deel uit van dit actieplan. Mij is het erom te doen dat we in de komende tijd zien hoe we samen mét de landbouwers die ambities kunnen waarmaken, niet tegen hen. Landbouwers voelen als eersten de klimaatverandering in de praktijk.”

“Tegelijkertijd hebben landbouwers al inspanningen gedaan om uitstoot terug te dringen en zetten we met de vergroening van het Europees landbouwbeleid verder in op duurzame investeringen en praktijken. Eén concreet voorstel uit het Fit for 55 pakket gaat over koolstofopslag in de landbouw. Landbouw is één van de weinige sectoren die CO2 uit de lucht kan halen om vast te leggen in de bodem. Dit moet echter gekoppeld worden aan een duurzaam verdienmodel en nieuwe marktopportuniteiten voor onze landbouwers. Op vlak van uitstoot moeten we emissies nog verder reduceren - denk aan methaan bij de veestapel - en verder inzetten op onderzoek en nieuwe technologieën.”

Toetsen op haalbaarheid en betaalbaarheid

Vlaams minister Zuhal Demir wil de wetgevende voorstellen rond energie en klimaat aandachtig bestuderen. “We gaan eerst de mogelijke impact ernstig in kaart brengen. We dringen al langer aan op meer duidelijkheid. Maar wie gaat de kosten dragen voor het verhoogd ambitieniveau? Wat zijn de gevolgen voor de verschillende sectoren, voor de energiefacturen van bedrijven en burgers? Die bleven de voorbije jaren altijd onbeantwoord.”

Het gaat om voorstellen, geen beslist beleid. De Europese Raad en het Europees Parlement moeten er zich apart over buiten, en daarna volgen nog besprekingen met de Europese commissie. Verwacht wordt dat er zeker niet in het eerste jaar witte rook uit de Europese schouw komt. “Het beloven moeilijke besprekingen te worden op Europees niveau. In ons land zullen die wellicht vlotter verlopen”, besluit Vlaams minister Zuhal Demir.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent