Startpagina Actueel

Vlaamse regering wil kwetsbare planten en dieren in de IJzervallei meer toekomstkansen geven

De Vlaamse regering wil de natuur in de IJzervallei meer kansen geven. De Vlaamse regering legde 5 concrete ambities vast waarmee Vlaanderen tegemoet komt aan de instandhoudingsdoelstellingen die Europa haar lidstaten heeft opgelegd. De ambities moeten de lokale spelers op het terrein een duidelijk kader geven om de natuurdoelen in de praktijk te realiseren.

Leestijd : 3 min

Vlaanderen heeft prachtige natuur die een thuis biedt aan ministens even prachtige dier- en plantensoorten. Sommige soorten al zeldzamer dan de anderen. Om ook hun toekomst in Vlaanderen te verzekeren heeft de ijzervallei hier en daar nog een duwtje in de rug nodig. Waar we die duwtjes gaan geven, hebben we nu beslist”, zegt Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir.

Moerasbiotopen in en rond De Blankaart

De IJzervallei is een natuurgebied met een totale oppervlakte van meer dan 5.000ha verspreid over de West-Vlaamse gemeenten Vleteren, Lo-Reninge, Houthulst, Diksmuide en Kortemark. Het bestaat hoofdzakelijk uit laaggelegen graslanden die in de winterperiode regelmatig overstromen.

Moerasbiotopen situeren zich vooral in en rond het natuurgebied De Blankaart. Het gebied bulkt van de biodiversiteit en biedt een thuis voor verschillende iconische vogelsoorten zoals de lepelaar, de roerdoemp en de blauwe kiekendief. Maar ook regionaal en internationaal bedreigde soorten, zoals de kemphaan, de kwartelkoning of de waterrietzanger vinden hun weg naar de IJzervallei.

5 prioriteiten

Ook in de ijzervallei wil Vlaams minister van Natuur de natuur met concrete ambities en doelstellingen de komende jaren meer kansen geven. Met 5 concrete prioriteiten wil ze de lokale terreinbeheerders een duidelijk kader geven om aan de slag te gaan.

1. Broedplaatsen voor moerasbroedvogels

In natuurgebied De Blankaart werden eerder al verschillende maatregelen genomen, zoals een optimaal waterpeil, om een beter leefgebied te creëren voor moerasbroedvogels zoals de roerdomp en de bruine kiekendief. Ook in de toekomst zullen op verschillende plaatsen moerassen en graslanden worden aangelegd om voor bijkomend broedgebied te zorgen.

2. Rustgebieden voor overwinteraars

Verschillende vogelsoorten zien in de IJzervallei, met haar uitgestrekte graslanden, de ideale plaats om de winter door te brengen. “Het is belangrijk om de verschillende vogels voldoende rust te gunnen tijdens de trek- en broedperiode. Daarom gaan we voldoende grote afgebakende rustzones creëren door ze af te bakenen van de breed toegankelijke gebieden voor recreanten. Het spreekt voor zich dat we zullen voorzien in voldoende belevingsmogelijkheden zodat recreatie en natuur hier hand in hand kunnen gaan”, zegt Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir.

3. Waterpeilen optimaliseren

Verschillende delen van de graslanden in de Ijzervallei komen tijdens de wintermaanden onder water te staan waardoor ze een ideale broedplaats vormen voor moerasbroedvogels. Om ook in de zomermaanden voldoende broedplekken te kunnen aanbieden in ondiep overstroomde grasland, is in het Blankaartbekken momenteel een proces bezig om de streefpeilen, in overleg met alle partijen die betrokken zijn fasegewijs te verhogen en finaal in te stellen op peilen die voor het natuurbehoud optimaal zijn.

4. Goed beheerde en laat gemaaide graslanden

Vlaanderen wil in de Ijzervallei de kwartekoning en overwinteraars en doortrekkende soorten structureel verwelkomen. Om dat te realiseren is een open landschap met uitgestrekte oppervlaktes en bloemrijke hooilande. Het is cruciaal dat die pas laat op het seizoen worden gemaaid. Om kwartelkoning alle kansen te bieden, zijn een aantal gericht beheerde graslandkernen nodig. Daarnaast vormen de graslanden in de vallei het overwinteringsgebied van grote groepen ganzen, eenden en steltlopers. Voor die soorten zijn vooral de openheid van het landschap en het uitzicht van de graslanden van belang.

5. Onderzoek om grondbroeders te beschermen tegen predators

De Roerdomp en de bruine kiekendief zijn grondbroeders bij uitstek. Om hun soorten alle kansen te bieden en te beschermen tegen prooidieren wordt onderzocht of een tijdelijke controle van predators hun broedsuccessen positief beïnvloedt.

Deze doelstellingen moeten de verschillende lokale partners die de Ijzervallei dagdagelijks opvolgen en onderhouden een duidelijk kader geven over de plannen voor de komende jaren. Via een lokale overleggroep, waarin leden uit verschillende betrokken Vlaamse administraties en externe leden zetelen, wordt op regelmatige basis teruggekoppeld over de stand van zaken en de realisaties van de opgelegde instandhoudingsdoelen.

Na een principiële goedkeuring van de vijf ambities door de Vlaamse Regering afgelopen vrijdag, wordt nu een advies gevraagd aan de MINA-raad, de SERV en de SALV. Na het ontvangen van deze adviezen, stelt de Vlaamse Regering de instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten voor het gebied definitief vast.

Lieven Vancoillie

Lees ook in Actueel

Meer artikelen bekijken