Oost-Vlaanderen bestrijdt wateroverlast en droogte

Overstromingsbekken Moerasstraat Kruisem
Overstromingsbekken Moerasstraat Kruisem

Naast de optimalisatie van de bufferfunctie, wordt aan dit overstromingsgebied ook een spaarfunctie gekoppeld. Zo kan in periodes van droogte water worden gecapteerd. Land- en tuinbouwers kunnen dat water dan gebruiken om bijvoorbeeld hun akkers te irrigeren. Er wordt ook een openbare vulplaats voor sproeivloeistoffen aangelegd.

Sinds 2014 is het overstromingsgebied aan de Moerasstraat in Kruisem in handen van het provinciebestuur. Na jarenlange aanslibbing is het noodzakelijk om het bekken te ruimen zodat de bufferfunctie in het kader van het bestrijden van wateroverlast geoptimaliseerd wordt. Bij hevige regenval wordt het regenwater immers tijdelijk gestockeerd in het overstromingsgebied. Zo wordt voorkomen dat woningen onder water komen te staan. Als het waterpeil zakt, loopt het overstromingsgebied traag weer leeg.

Water sparen voor drogere periodes

Naast wateroverlast vormt ook droogte de afgelopen jaren een probleem. Het lijkt logisch om overstromingsgebieden, eens gevuld met overstromingswater, ook in te zetten als waterreserve voor land- en tuinbouwers in tijden van droogte. In zomerperiodes kan het echter ook hard regenen. Als de overstromingsgebieden op dat moment (deels) gevuld zijn met water, kunnen zij hun rol in het verminderen van de wateroverlast niet optimaal vervullen en dreigt er ernstige waterschade.

"Samen met studiebureau Irtas uit Sint-Niklaas maakten we daarom een nieuw ontwerp op voor het overstromingsgebied aan de Moerasstraat. Hierbij werd een captatiegedeelte gecreëerd zonder in te boeten aan buffervolume voor wateroverlast. Het captatiegedeelte is volledig afgeschermd van het grondwater zodat er in tijden van droogte geen grondwater wordt onttrokken", vertelt gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Integraal waterbeleid.

Automatische constructie

Er wordt op de waterloop een constructie gebouwd die tijdens droge periodes het water deels richting het captatiegedeelte stuurt. Deze constructie wordt volledig automatisch van op afstand gestuurd. Uiteraard kan niet al het water uit de waterloop naar het captatiegedeelte worden afgeleid. Er moet steeds een minimaal beekdebiet verzekerd blijven. Een waterloop heeft immers een minimale hoeveelheid water nodig om al zijn ecosysteemdiensten te vervullen.

Naast het overstromingsgebied staat sinds 2009 een rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aquafin. Het effluent van deze installatie zal er mee voor zorgen dat bij extreme droogte toch water in het captatiegedeelte loopt.

Vulplaats voor sproeivloeistoffen

Land- en tuinbouwers zullen water kunnen capteren om bijvoorbeeld hun akkers te irrigeren. Het onttrekken van het water is volledig gratis. Het zal wel gemeld moeten worden op het meldingsloket, net zoals dat nu al gebeurt bij het onttrekken van water uit onbevaarbare waterlopen.

Er wordt ook een openbare vulplaats voor sproeivloeistoffen aangelegd. Hierbij kunnen landbouwers en loonsproeiers hun spuittoestel op een veilige en eenvoudige manier vullen met water, met een minimale kans tot verontreiniging. Als de tank accidenteel zou overlopen of er wordt sproeivloeistof gemorst, dan komt dit terecht op een betonnen constructie opgevuld met teelaarde. In de teelaarde zijn micro-organismen aanwezig die gewasbechermingsmiddelen afbreken. Dat pakt het probleem rond puntvervuiling tijdens het vullen aan.

Vervolgtraject

Het ontwerp werd nu door de provincieraad goedgekeurd. De omgevingsvergunning wordt aangevraagd en er wordt een aannemer gezocht voor de uitvoering van de werken. Deze zullen, als alles naar wens verloopt, na het broedseizoen in augustus 2022 starten.

Provincie Oost-Vlaanderen

Meest recent

Meest recent