Krachtlijnen uit beleidsdomein Dierenwelzijn voor 2021

Vlaanderen werkt naar het einde van de chemische castratie van biggen. Maar voor die toepassing staan nog heel wat hinderpalen in de weg.
Vlaanderen werkt naar het einde van de chemische castratie van biggen. Maar voor die toepassing staan nog heel wat hinderpalen in de weg. - Foto: LBL

Vooreerst maakt de administratie werk van de evaluatie van de huidige Dierenwelzijnswet. “Naast een evaluatie worden ook enkele verbeterpunten in de huidige Dierenwelzijnswet als goede voorbeelden uit de buitenlandse regelgeving geïnventariseerd”, staat in het beleidsdocument te lezen. Doelstelling is om een coherent en vooruitstrevend beleid voor alle categorieën van dieren te ontwikkelen.

Huisvesting van fokkonijnen voor vleesproductie

Verder gaat aandacht naar een aanpassing van de normen voor huisvesting van fokkijnen voor vleesproductie. “Het ontwerpbesluit tot aanpassing van de normen voor de huisvesting van fokkonijnen voor de vleesproductie zal voor definitieve goedkeuring worden voorgelegd aan de Vlaamse regering”, stelt minister Ben Weyts. “Meer in het bijzonder werden de door de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn voorgestelde minimumnormen voor de huisvesting van mannelijke en vrouwelijke fokkonijnen enerzijds, en vleeskonijnen anderzijds, in het ontwerpbesluit opgenomen.”

Tevens werd groephuisvesting verplicht gemaakt voor voedsters, met dien verstande dat de exacte periode hiervan nader door de Vlaamse regering moet worden bepaald, op basis van resultaten van wetenschappelijk onderzoek.

Intussen is er een uitdoofbeleid voor pelsdierkwekerijen en houderijen van dieren voor de productie van foie gras door middel van dwangvoedering. Het regelgevingsproces werd afgerond. “De bestaande bedrijven beschikken over een overgangsperiode tot 30 november 2023 om verder te exploiteren. Verschillende pelsdierhouderijen hebben echter al te kennen gegeven hun bedrijfsvoering nu al te willen stopzetten.” Er werden verschillende maatregelen voorzien.

Onverdoofde chirurgische castratie van biggen

Verder werkt Vlaanderen toe naar het einde van de onverdoofde chirurgische castratie van biggen. “Als onderdeel van het structureel overleg met de landbouwsector wordt ook verder gewerkt aan de stopzetting van de onverdoofde chirurgische castratie van biggen. Helaas ligt het wegruimen van verschillende hinderpalen niet voor de hand”, stelt Vlaams minister Ben Weyts.

Uit onderzoek is gebleken dat ook voor volwassen runderen omkeerbare bedwelming praktisch toepasbaar kan zijn. “Vooraleer de omkeerbare bedwelmingstechniek in Vlaanderen als wettelijk alternatief kan worden geïntroduceerd voor volwassen runderen, zal in 1 of meerdere Vlaamse slachthuizen onderzocht worden of deze techniek op punt staat in onze praktijkomstandigheden.”

Uitfasering van kooisystemen voor het houden van pluimvee

Verder maakt het kabinet werk van de uitfasering van kooisystemen voor het houden van pluimvee. “Er werd een economische impactstudie besteld. Deze zal op het einde van 2021 worden opgeleverd. De eerste stappen werden met andere woorden gezet om te gaan naar een uitfasering van kooisystemen voor kippen.”

Ook in 2021 wordt verder gewerkt aan een dierenwelzijnslabel voor producten van dierlijke oorsprong. “Aangezien dat het noodzakelijk is dat een dergelijk dierenwelzijnslabel zo ruim mogelijk wordt gedragen, vindt er overleg plaats met stakeholders, zoals met het Ketenoverleg. De nodige stappen worden gezet met het oog op het operationeel worden van het dierenwelzijnslabel.”

Waken over controle- en handhavingsbeleid

En dan nog dit: er wordt gewaakt over een kordaat controle- en handhavingsbeleid. “We voeren een controlebeleid voor alle betrokken doelgroepen waarbij we streven naar een gelijkmatige spreiding van de controles”, aldus Vlaams minister Ben Weyts. “Het jaar na jaar toenemende aantal meldingen blijft hierbij een grote uitdaging. Voor een verhoging van de efficiëntie wordt ingezet op digitalisering. Het operationeel worden van het digitaliseringsproject zal op gefaseerde wijze gebeuren. Voor de dierenwelzijnscontroles in slachthuizen wordt een beroep gedaan op externe dierenartsen. De werking van dit systeem zal van nabij worden opgevolgd en waar nodig bijgestuurd worden.”

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent