Nieuwe ambitieuze doelstellingen in de strijd tegen antibioticaresistentie

Er werden 4 concrete reductiedoelstellingen geformuleerd in het tweede Convenant betreffende het verantwoord gebruik van antibiotica bij dieren.
Er werden 4 concrete reductiedoelstellingen geformuleerd in het tweede Convenant betreffende het verantwoord gebruik van antibiotica bij dieren. - Foto: Roxell

Na het eerste convenant 2016-2020 is dit tweede Convenant betreffende het verantwoord gebruik van antibiotica bij dieren, opgesteld tussen de federale overheid en de betrokken partijen in de strijd tegen antibioticaresistentie, ondertekend door de minister van Landbouw, David Clarinval, de minister van Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke (die daarbij tevens het FAVV, de FOD Volksgezondheid en het FAGG vertegenwoordigen waarover zij de voogdij uitoefenen in functie van hun bevoegdheden), het kenniscentrum voor antibioticagebruik en -resistentie bij dieren in België Amcra en 21 verschillende partners die betrokken zijn bij het gebruik van antibiotica bij dieren (landbouworganisaties, dierenartsenverenigingen en Orde der Dierenartsen, pharma.be, Belgian Feed Association, beheerders van lastenboeken, dierengezondheidsverenigingen).

Strijd tegen antimicrobiële resistentie verderzetten

David Clarinval, federaal minister van Landbouw: “Antibioticaresistentie is een belangrijk wereldwijd probleem voor de gezondheid van mens en dier. Wat de landbouw betreft, zijn zeer positieve resultaten bereikt: de strijd tegen de antibioticaresistentie en de beperking van het gebruik ervan in de veehouderij is het voorwerp van een actieplan dat reeds verscheidene jaren loopt. Het is dan ook van essentieel belang dat de inspanningen, om het gebruik van alle antibioticaklassen terug te dringen, worden voortgezet en dat deze inspanningen worden gecombineerd met deze die in de sectoren van de volksgezondheid worden geleverd.”

Antimicrobiële resistentie (AMR) is een probleem dat de gezondheid van mens en dier bedreigt en waarvan de oplossingen door deze 2 sectoren moeten worden gevonden. Het rationele gebruik van antibiotica is immers een gemeenschappelijke doelstelling in de One health-strategie. Reeds in 2016 met het eerste Antibioticaconvenant voor de periode 2016-2020 hebben de ministers en verschillende sectorale partners zeer ambitieuze doelstellingen voor het terugdringen van het gebruik van antibiotica bij dieren gedefinieerd. In 2019 waren de verkregen resultaten bemoedigend met een cumulatieve vermindering van het gebruik van alle antibiotica met 40,3%, een vermindering met 77,3% voor de meest kritische antibiotica (fluorochinolonen en cefalosporines van de derde en vierde generatie) en een vermindering met 71,1% van het gebruik van gemedicineerde diervoeders die antibiotica bevatten (in vergelijking met 2011, het referentiejaar).

Ambitieuze reductiedoelstellingen

Om deze samenwerking, die haar doeltreffendheid heeft bewezen, voort te zetten, is een tweede Convenant voor de periode 2021-2024 ondertekend met de verschillende actoren die, samen met de overheid, zich verbinden nieuwe reductiedoelstellingen te bereiken en tegelijk een laag gebruik te behouden voor de kritieke antibiotica. Amcra publiceerde deze reductiedoelstellingen eind 2020 ook al in zijn ‘Visie 2024’-tekst.

De 4 concrete doelstellingen werden nu dus in het nieuwe Convenant geformuleerd:

- een maximaal totaal gebruik van 60 mg/PCU eind 2024, wat overeenstemt met een vermindering met 65% ten opzichte van 2011,

- het gebruik van colistine verminderen tot maximaal 1 mg/PCU tegen 2024,

- het gebruik van gemedicineerd voeder dat antibiotica bevat verminderen met 75% tegen eind 2024 (ten opzichte van 2011),

- komen tot minder dan 1% zware gebruikers (varkens, braadkippen, vleeskalveren).

Naast deze becijferde doelstellingen zijn er ook niet-becijferde doelstellingen opgenomen in het Convenant, zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van een methode om het antibioticagebruik bij gezelschapsdieren te evalueren en ook bij deze diersoorten een reductiepad opstellen voor de vermindering van het antibioticagebruik, op basis van bevestigde gegevens en in overeenstemming met de reductiedoelstellingen van het Convenant.

De formele verbintenis van de 2 ministers, van hun administraties en de private partners om de strijd tegen AMR voort te zetten en acties op te zetten om tot een dergelijke vermindering te komen, is geconcretiseerd door de ondertekening van dit Convenant.

De doelstellingen en geplande acties zijn opgenomen in het Belgische One health Nationaal Actieplan tegen AMR dat is opgesteld voor alle gebieden en alle bevoegdheden die betrokken zijn bij de strijd tegen AMR en dat momenteel wordt gevalideerd.

Amcra/AV

Meest recent

Meest recent