Opnieuw vergoeding landbouwers voor behoud en versterking uniek landschap Barbierbeekvallei

Een overeenkomst wordt vrijwillig afgesloten en is gekoppeld aan passende vergoedingen, zoals een burenpremie voor aaneengesloten bufferzones.
Een overeenkomst wordt vrijwillig afgesloten en is gekoppeld aan passende vergoedingen, zoals een burenpremie voor aaneengesloten bufferzones. - Foto: Provincie Oost-Vlaanderen

Na de tweede oproep brengt dit het totaal op 31 overeenkomsten met 12 landbouwers. "Het project zet in op het behoud en de versterking van de unieke Barbierbeekvallei in functie van water, landbouw en landschap. Door het aangepast landbeheer zal de oever- en waterlopenstructuur, de waterkwaliteit, de biodiversiteit en de inefficiënte vorm van de productiepercelen verbeteren. Een win-win voor alle betrokkenen", aldus gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Landbouw, Platteland en Integraal waterbeleid.

Beheer op maat van de vallei en haar meanders

Op 27 januari 2021 keurode de provincieraad het subsidiereglement goed voor de uitvoering van specifieke beheermaatregelen binnen het project 'Water-Land-Schap Barbierbeek Verbindt!'. Met dit aanbod wil de Provincie de aanleg van bufferzones stimuleren langs de meanderende Barbierbeek en andere gerangschikte waterlopen die hierop afwateren.

Een overeenkomst wordt vrijwillig afgesloten en is gekoppeld aan passende vergoedingen, zoals een kronkelpremie voor extensief landbeheer ter hoogte van meanders, een burenpremie voor aaneengesloten bufferzones, enzovoort. Met de landbouwer wordt een aangepast beheer op maat afgesproken.

Tweede reeks overeenkomsten

De eerste 18 overeenkomsten werden in 2021 afgesloten met 6 landbouwers. In totaal wordt 41.000 euro subsidie ingezet voor het uittesten van aangepast beheer voor drie jaar. Deze overeenkomsten lopen nog een of twee jaar verder.

Na een tweede oproep werden in 2022 bijkomend 13 overeenkomsten afgesloten met zeven landbouwers voor een beheerperiode van twee jaar. In totaal wordt 13.900 euro aan subsidies toegekend voor deze nieuwe overeenkomsten.

Na het afsluiten van de nieuwe overeenkomsten wordt in totaal 55.000 euro subsidie ingezet voor het beheer op maat over een lengte van 5,1 km langs gerangschikte waterlopen, waarvan 4,6 km langsheen de Barbierbeek. De Vlaamse Overheid voorziet een subsidie van maximaal 50% aan de Provincie in het kader van het Landinrichtingsproject Water-Land-Schap.

Wat zijn de voordelen van een beheerpakket voor landbouwers?

- een faire vergoeding voor de inspanningen

- flexibiliteit in de breedte van de beheerde bufferstrook en de duur van de overeenkomst

- een meer efficiënte vorm van het productieperceel

- het behoud van bestaande toeslagrechten

- een extra burenpremie voor aaneensluitende percelen

- een extra premie voor peilbuizen

- eenvoudiger voldoen aan de regelgeving langs waterlopen

Beheervergoedingen

Afhankelijk van de locatie en het beheerpakket kent de Provincie een vergoeding toe van minimaal 1.340 euro per ha per jaar tot maximaal 2.489 euro per ha per jaar.

De beheervergoedingen worden aangeboden aan aangelanden, eigenaars of gebruikers met een landbouwnummer van percelen langsheen de meanderende Barbierbeek en van percelen die grenzen aan de waterlopen die hierop afwateren.

Voor 2022 kunnen geïnteresseerden niet langer een overeenkomst afsluiten. Er kan wel een aanvraag worden ingediend voor een overeenkomst met startdatum in 2023.

Deze beheermaatregelen kaderen in het landinrichtingsproject 'Water-Land-Schap Barbierbeek Verbindt!' waar ingezet wordt op het behoud en de versterking van de unieke Barbierbeekvallei in functie van water, landbouw en landschap.

Provincie Oost-Vlaanderen

Meest recent

Meest recent