Vooral in West- en Oost-Vlaanderen laten landbouwers zich adviseren met wateraudits

Vooral veehouders laten op hun bedrijf een wateraudit via Kratos uitvoeren.
Vooral veehouders laten op hun bedrijf een wateraudit via Kratos uitvoeren. - Foto: LV

In november 2018 werd een actieplan voor water in de land- en tuinbouw opgemaakt en konden landbouwers adviezen inwinnen via Kratos. Met een wateraudit kunnen land- en tuinbouwers de huidige waterstromen en de nodige waterbehoefte op het bedrijf in kaart laten brengen.

Financiële haalbaarheid

“Er wordt gekeken naar waterbesparingsmaatregelen, maar ook in hoeverre grondwaterwinning afgebouwd kan worden en vervangen kan worden door andere, alternatieve en duurzame waterbronnen op het bedrijf”, stelt Arnout Coel, Vlaams parlementslid voor N-VA.

Bij deze wateraudits is de financiële haalbaarheid een belangrijk criterium. “Er wordt in deze wateraudit ook een inschatting gemaakt van de extra waterbehoefte die nodig is in periodes van droogte.” Het departement Landbouw & Visserij geeft de Kratos-adviezen niet zelf, maar heeft via een overheidsopdracht een aantal adviesdiensten geselecteerd die het advies verstrekken aan landbouwers.

Uitgevoerde wateraudits

Door beperkt watergebruik kunnen landbouwers kosten besparen op hun gebruiksfactuur en op de saneringsbijdragen voor water. Er wordt ook bespaard op diep grondwater, dat enkel wordt ingezet voor hoogwaardige toepassingen.

Uit voorlopige cijfers (de cijfers voor 2021 zijn uiteraard niet volledig) blijkt dat sinds eind 2018 al 130 landbouwers in Vlaanderen een wateraudit lieten uitvoeren. Verdeeld over de provincies: Antwerpen (9), Limburg (7), Oost-Vlaanderen (22), Vlaams-Brabant (5) en West-Vlaanderen (87).

Het is te begrijpen dat de meeste wateraudits worden aangevraagd in de veehouderij: door varkenshouderijen, melkvee -en vleesbedrijven. De totale subsidie voor de wateraudits bedraagt 120.602,25 euro, opgesplitst : 2018 (28.917,25 euro), 2019 (53.780 euro), 2020 (30.580 euro) en 2021 (7.325 euro). De cijfers geven alleen de subsidie van de wateraudits die volledig zijn uitgevoerd en waarvoor de betalingsaanvraag al werd ingediend. “Voor 2021 zijn er nog aanvragen in behandeling bij de adviesdiensten”, zegt Vlaams landbouwminister Hilde Crevits.

Vergoeding adviesdienst

De subsidie betoelaagt de volledige kost van het advies van de adviesdienst die is vastgelegd in de raamovereenkomst met de adviesdiensten.

“Er wordt via verschillende kanalen gecommuniceerd over de subsidiemaatregel Kratos en en over de mogelijkheden om via deze maatregel een gratis wateraudit te laten uitvoeren. Tijdens studiedagen, voorlichtingsactiviteiten, landbouwbeurzen, webinars en via nieuwsbrieven en de website van het departement Landbouw & Visserij wordt de subsidiemaatregel Kratos regelmatig onder de aandacht gebracht.”

Daarnaast informeren adviesdiensten die geselecteerd zijn om in het kader van Kratos wateraudits te maken, via verschillende kanalen de land- en tuinbouwers over wat een wateraudit voor hun bedrijf kan betekenen. “De wateraudits die via Kratos worden aangeboden, zijn een heel nuttig instrument om land- en tuinbouwers te ondersteunen bij de vele uitdagingen rond duurzaam watergebruik.”

Twee grote troeven

Twee belangrijke troeven van de Kratos-adviezen zijn dat ze op maat van het bedrijf zijn en dat ze volledig gratis zijn voor de land- of tuinbouwer. Het is heel waardevol om als bedrijfsleider een advies te krijgen dat rekening houdt met de bedrijfsspecifieke situatie en dat antwoorden geeft op de uitdagingen voor het bedrijf. Omdat het advies volledig gratis is, is de maatregel bovendien heel toegankelijk.

De subsidie voor een wateraudit via Kratos omvat ook minstens 1 plaatsbezoek van de adviseur op het bedrijf. Tijdens het plaatsbezoek geeft de adviseur concrete adviezen en verbetervoorstellen. Het advies is vrijblijvend.

Na afloop van de wateraudit ontvangt de land- of tuinbouwer een schriftelijk adviesrapport waarin hij het advies kan raadplegen. Met behulp van dit rapport kan hij aan de slag om verder actie te ondernemen.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent