Pesticiden moeten wijken voor bestuivers

Minister Demir ondersteunt nieuwe Europese initiatieven die inzetten op de afbouw van bestrijdingsmiddelen.
Minister Demir ondersteunt nieuwe Europese initiatieven die inzetten op de afbouw van bestrijdingsmiddelen. - Foto: TD

Wilde bestuivers, zoals bijen, zorgen voor de bestuiving van planten en bloemen. Acties om tuinen tijdelijk te laten verwilderen kaderen in die optiek. Daar- tegenover staat dat het gebruik van pesticiden die schadelijk zijn voor deze bestuivers tijdens de voorbije jaren vooral in de landbouwsector is toegenomen.

Toolbox met maatregelen

In de Commissie voor Leefmilieu van het Vlaams Parlement herinnerde minister Zuhal Demir (NV-A) eraan dat Vlaanderen de Europese doelstellingen voor een vermindering van het gebruik van pesticiden volmondig mee heeft onderschreven. Naast de vermindering van het gebruik van pesticiden wordt ook ingezet op technische aanpassingen en precisietoepassingen in de landbouw. De Commissie Landbouw heeft hiervoor een toolbox uitgewerkt met maatregelen en opleidingen. Die zijn ingeschreven in het Vlaams Strategisch Plan voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB.) De minister belooft dat ze nieuwe Europese initiatieven die inzetten op de afbouw van bestrijdingsmiddelen verder zal blijven ondersteunen.

Bestuivers beschermen

Demir komt met haar visie Mieke Schauvliege (Groen) tegemoet, die zegt blij te zijn dat er meer en meer aandacht komt voor het belang van bestuivers. “Maar dat neemt niet weg dat er nog heel wat moet gebeuren om onze bestuivers te beschermen en weer een veilige leefomgeving te geven. Daarmee komt hun cruciale rol in de natuur en in onze voedselvoorziening niet in het gedrang”, zegt Schauvliege.

Enigszins verwilderde tuinen en openbaar domein bieden meer voedsel aan bestuivers.

Pesticidedecreet

Pesticidegebruik is nog steeds een groot risico voor bestuivers en zet de populaties sterk onder druk. In vele gevallen worden pesticides gebruikt om onze voedselproductie te verhogen. Tegelijk worden de bestuivers hierdoor echter bedreigd.

Schauvliege gaat terug naar het Pesticidecreet van 2001. Daarin werd bepaald dat het gebruik van pesticiden door openbare besturen uitgefaseerd moest worden tegen 2003. Later volgde een definitief verbod.

In Vlaanderen is er na een sterke daling tussen 2007 en 2010 een stagnatie van het gebruik van pesticiden tussen 2011 en 2019, met in die periode zelfs een stijging van het pesticidegebruik. In de landbouw is in de periode van 2014 tot 2019 het gebruik van pesticide zelfs hoger dan in de periode 2011 tot 2013. Volksvertegenwoordiger Schauvliege besluit daaruit dat er van een daling van pesticidegebruik in de landbouw helemaal geen sprake is. In de niet-landbouwtoepassingen is er wel een consequente daling.

Het valt Schauvliege op dat er weinig samenwerking met de landbouw gezocht wordt om het gebruik van bestrijdingsmiddelen terug te dringen. Nochtans is er volgens haar een grote opportuniteit voor landbouwers om zowel ruimte te voorzien voor bestuivers als om hun opbrengsten positief beïnvloed te zien dankzij de aanwezigheid van bestuivers.

Vlaams Actieplan Bestuivers

Minister Demir verduidelijkt in dit verband dat in het Vlaams Actieplan Bestuivers een klankbordgroep voorzien is, die, naast mensen van de administratie, zal bestaan uit wetenschappers en academici. Deze klankbordgroep zou in het voorjaar van volgend jaar een eerste keer samenkomen. De leden van de klankbordgroep zijn volgens de minister het best geplaatst om te beoordelen hoe we op een zinvolle manier kunnen monitoren.

Het vergroten en verbeteren van het areaal aan bestuiversvriendelijke biotopen is een van de speerpunten van het actieplan.

Fons Jacobs

Meest recent

Meest recent