Startpagina Schapen

10 jaar Praktijkcentrum Kleine Herkauwers

De afgelopen weken werden opnieuw informatievergaderingen gehouden voor Vlaamse schapenhouders, georganiseerd door het Praktijkcentrum voor Kleine Herkauwers en het Vlaamse Departement Landbouw en Visserij. Op drie plaatsen was daar vooraf een interessant bedrijfsbezoek aan gekoppeld.

Leestijd : 3 min

Op de agenda stonden drie onderwerpen. Eerst gaf voorzitter André Calus een toelichting omtrent het tienjarig bestaan van het Praktijkcentrum voor Kleine Herkauwers (PCKH). Vervolgens presenteerde Eva Van Mael van Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) actualiteiten rond blauwtong en het Schmallenbergvirus. Ten slotte sprak Bert Driessen, verbonden aan KULeuven, Technologiecampus Geel, over selectie en fokkerij: ram- en ooikeuze. Dit laatste aspect komt pas in een volgend artikel uitgebreid aan bod.

Praktijkcentrum voor Kleine Herkauwers

Het Praktijkcentrum voor Kleine Herkauwers is in Vlaanderen sinds tien jaar actief. In Vlaanderen zijn er momenteel twaalf praktijkcentra erkend voor plantaardige productie en vijf voor dierlijke productie, nl. voor rundvee, varkens, pluimvee, kleine herkauwers en bijen. Het PCKH richt zich op de houders van schapen, geiten en herten.

Doelstellingen zijn het coördineren/onderling beter afstemmen van onderzoek en voorlichting, streven naar een eenduidige groepsvoorlichting en ook uitvoeren, bevorderen en vulgariseren van praktijkonderzoek. Leden van het PCKH zijn de Vlaamse Overheid, sectororganisaties, onderzoeksinstellingen, de landbouworganisaties, DGZ en onderwijsinstellingen. De leden komen een viertal keer per jaar samen en plannen de organisatie van studiemomenten en bedrijfsbezoeken. De partners werken ook samen in projecten.

Jaarlijks zijn er vier tot zeven voorlichtingsvergaderingen voor schapenhouders, en telkens één vergadering voor geitenhouders en hertenhouders. Inhoudelijk wordt er steeds ingespeeld op de actualiteit en op de resultaten van lopende projecten. Thema’s zijn natuurbeheer, diverse ziekte-problematieken, reglementering, rendabiliteit, en ook vorming voor het behoud van de fytolicentie. De partners hebben gedurende tien jaar ook intens samengewerkt in een zestal projecten.

In tien jaar tijd is er met veel goede wil door het PCKH heel wat informatie verspreid en goed samengewerkt in een reeks projecten. Maar tot op heden ontbreekt een basisfinanciering. Het wordt tijd dat de Vlaamse overheid ook voor deze dierlijke praktijkcentra, die tot hiertoe geen structurele middelen (of loket-financiering) kregen, structureel wat middelen voorziet. Er zijn immers in Vlaanderen 20.000 gezinnen en/of bedrijven die houder zijn van schapen, geiten en herten en die geregeld vragen hebben waar ze een antwoord op verwachten. Enige concrete overheidsaandacht ware wenselijk.

Blauwtong

Blauwtong en Schmallenberg hebben gemeen dat ze veroorzaakt worden door een virus dat door culicoïdes-muggen (knutten) wordt overgebracht van het ene dier naar het andere.

Blauwtongmet serotype 8 veroorzaakte een epidemie in West-Europa tussen 2006 en 2010. In België stierf 30 % van de schapen. Sinds 2012 is België officieel vrij van blauwtong. De symptomen zijn koorts, vermageren, ontstekingen van muil, klauwen en longen, maar ook gezwollen kop en tong. Vaak treedt sterfte op, of overlevende dieren herstellen traag, verwerpen of krijgen misvormde lammeren. Bij zieke dieren kan men enkel de symptomen (koorts) bestrijden. Insectenbestrijding is moeilijk.

Er is geopteerd om via vaccinatie blauwtong onder controle te krijgen. Eerst waren de vaccinaties verplicht, momenteel gebeurt vaccinatie op vrijwillige basis. Omdat de dreiging van een nieuwe uitbraak vanuit Frankrijk aanwezig blijft, is vaccinatie aangewezen. Er zijn twee inspuitingen nodig met een interval van drie weken, vanaf 20 dagen na de tweede vaccinatie zijn de dieren gedurende 1 jaar beschermd. De laatste jaren stelt de overheid vaccins gratis ter beschikking.

Schmallenberg

De eerste problemen met Schmallenberg kwamen er vanaf najaar 2011. De dieren kunnen kortelings ziek zijn, maar de voornaamste problemen zijn er bij dracht: verwerpingen, doodgeboorten, of misvormingen van de lammeren (kromme ledematen, gebogen rug of zelfs het ontbreken van hersenen).

De dieren blijken immuniteit op te bouwen, maar het virus blijft circuleren en kan schade blijven berokkenen. Er is een vaccin ontwikkeld (Bovilis SBV) dat Europees erkend is, maar niet geregistreerd in België. Bij verwerpingen kan men beroep doen op het abortusprotocol van DGZ, om te laten uitzoeken wat er precies aan de hand is.

André Calus

Lees ook in Schapen

Slachthuis gezocht!

Schapen Vanuit het gegeven dat er nog op zeer weinig plaatsen in Vlaanderen de mogelijkheid is om kleine herkauwers (schapen, geiten, herten) te laten slachten, werd met steun van Vlaanderen en Europa 2 jaar geleden een operationele groep (EIP-project) gestart om de mogelijkheden van het oprichten van microslachthuizen te onderzoeken.
Meer artikelen bekijken