Startpagina Precisielandbouw

Demonstratieproject: Precisielandbouw Teelten Open Lucht (SMART Crops)

Langzaam maar zeker doen technieken rond precisielandbouw hun intrede in de Vlaamse landbouw. In maart 2017 start het demonstratieproject ‘Precisielandbouw Teelten Open Lucht (SMART Crops) waarbinnen innovatieve technieken worden gedemonstreerd voor voedergewassen, akkerbouwteelten en groenten geteeld in open lucht. Naast de demonstratie op pioniersbedrijven en proefcentra komt ook het economische aspect van precisielandbouw aan bod.

Leestijd : 3 min

Binnen het project ‘Precisielandbouw Teelten Open Lucht (SMART Crops)’ werkt Inagro samen met het Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW), Hooibeekhoeve (HH), Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs (PIBO), Koninklijk Belgisch Instituut tot Verbetering van de Biet (KBIVB), Praktijkcentrum voor land- en tuinbouw (PCLT) en het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) aan de verspreiding van precisielandbouwtechnieken. De financiering van dit demonstratieproject wordt volledig gedragen door het Departement Landbouw en Visserij.

De focus van SMART Crops ligt op het gebruik van innovatieve precisielandbouw technieken die de plantaardige productie trachten te optimaliseren. Hierbij wordt gedemonstreerd hoe het productiesysteem kan verbeterd worden door plaatsspecifieke aansturingen in verschillende fasen van de teelt, namelijk op moment van planten/zaaien, tijdens het groeiseizoen met gewassensing en bij het meten van opbrengsten. Met dit project wordt getracht landbouwers voldoende handvaten te geven om strategisch na te denken over de implementatie van precisielandbouw op hun bedrijf. Veel landbouwers gebruiken namelijk al enkele functionaliteiten van RTK GPS, maar benutten het werkelijk potentieel nog onvoldoende en nemen daarom moeilijk de stap naar andere technologieën. Daarom focust SMART Crops zowel op bedrijven die reeds de eerste stappen hebben gezet op vlak van GPS-techniek, als op bedrijven die een afwachtende houding aannemen.

Werking getest op verschillende locaties

Voedergewassen, akkerbouwteelten en groenten geteeld in open lucht worden vooruit geschoven omdat gelijkaardige precisielandbouwtechnieken en -principes hier van nut zijn. De variabiliteit binnen gewassen en bodem kan reeds met verschillende technieken in beeld gebracht worden maar vaak ontbreekt het nog aan plaatsspecifieke acties zoals variabel planten/poten/zaaien, bemesten en spuiten. Binnen deze onderwerpen zal de werking van de geselecteerde technologieën gedurende twee teeltseizoenen worden opgevolgd op verschillende locaties verspreid over Vlaanderen. Op basis van deze gegevens wordt een beeld gemaakt van de kosten, investeringen en opbrengsten voor de teler zelf. Een nauwe samenwerking met het project SMART Bodem zal voor enkele demovelden een meerwaarde betekenen door de extra informatie over lokale variaties die in de bodem te vinden zijn (pH, %C en EC).

De variabiliteit binnen gewassen en bodem kan reeds met verschillende technieken in beeld gebracht worden maar vaak ontbreekt het nog aan plaatsspecifieke acties.
De variabiliteit binnen gewassen en bodem kan reeds met verschillende technieken in beeld gebracht worden maar vaak ontbreekt het nog aan plaatsspecifieke acties.

Winst?

Daarnaast wordt in het project ook aandacht besteed aan het economische aspect van precisielandbouw. Voorlopig zijn grote investeringen nodig voor de verschillende technologieën maar zijn de extra ‘winsten’ nog niet duidelijk. Door traditionele teeltbehandelingen te vergelijken met precisielandbouwtechnieken wordt een beeld verkregen van deze winsten. Deze zullen naast directe financiële opbrengsten (bv. verhoogde en/of stabielere opbrengst, betere kwaliteit en verhoogde efficiëntie) ook betrekking hebben op een verminderde milieu impact en bijkomende kennisverzameling. Met deze kosten-baten analyse wordt de rendabiliteit van de verschillende technieken ingeschat.

Communicatie via demonstratie

De resultaten worden naar het telerspubliek gecommuniceerd en gedemonstreerd. Hiervoor worden voor elk thema/techniek een aantal aparte demonstraties opgezet. Door de spreiding van de projectpartners over heel Vlaanderen wordt het voor iedereen mogelijk gemaakt om op een regionale demonstratie aanwezig te zijn. Daarnaast worden de resultaten ook naar het doelpubliek gebracht op grotere demonstratiemomenten zoals AgriFlanders. Tot slot wordt een ondernemersgroep opgericht, bestaande uit precisielandbouw-pioniers. Via deze ondernemersgroep zal vooral hun praktijkervaring met deze precisielandbouwtechnieken in beeld gebracht worden.

J. Van Beek (Inagro), J. De Nies (PSKW), K. Vrancken (PIBO), G. van de Ven (HH), R. Euben (KBIVB), J. Vanwijnsberghe (PCLT) K. Mertens (ILVO)

Lees ook in Precisielandbouw

‘Partijpaspoort’ als richtlijn om efficiënt te ventileren

Precisielandbouw Om een kwaliteitsvolle aardappel te krijgen met een goede opbrengst is de laatste jaren al heel wat onderzoek verricht. De teelttechniek kende een evolutie, en ook in rassenkeuze is er een verschuiving merkbaar. De bewaring, die ook bijdraagt tot een goede kwaliteit, is echter niet mee geëvolueerd. Het onderzoeksproject ‘Slimme aardappelbewaring’ moet daar verandering in brengen.
Meer artikelen bekijken