Startpagina Precisielandbouw

Slimme landbouw via “SMART-Bodem”

Op 15 februari gaat het nieuwe demonstratieproject “SMART-Bodem” van start. Dit project tracht Vlaamse landbouwers kennis te laten maken met een nieuwe “slimme” techniek om de variatie van verschillende bodemeigenschappen binnen een perceel in kaart te brengen. Bovendien wordt gedemonstreerd hoe de landbouwer op deze variatie kan inspelen met een plaatsspecifiek beheer.

Leestijd : 3 min

Bepaalde aspecten van precisielandbouw, zoals het gebruik van de GPS, hebben de laatste jaren meer en meer hun intrede gedaan in de Vlaamse landbouw. Vandaag biedt precisielandbouw echter veel meer mogelijkheden die in de praktijk nog beperkt worden toegepast omdat ze weinig gekend zijn. Het demonstratieproject “SMART-Bodem” tracht hier verandering in te brengen door enkele technieken te demonstreren die toelaten de bodemtoestand en opbrengst op elke plaats binnen het perceel te optimaliseren.

Het project wordt gecoördineerd door de Bodemkundige Dienst van België met als projectpartners het Koninklijk Belgisch Instituut tot Verbetering van de Biet (KBIVB), Hooibeekhoeve en het Provinciaal instituut voor Biotechnisch Onderwijs (PIBO-Campus) en richt zich voornamelijk op de teelt van bieten, granen en maïs.

De financiering van het project wordt gedragen door het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Naast het project SMART-Bodem zal ook het project SMART Corps, dat van start gaat in maart, verschillende nieuwe toepassingen van precisielandbouw demonstreren. Op bepaalde proefpercelen zullen ook technieken uit beide projecten worden gedemonstreerd.

Efficiënte inzet van kalk en meststoffen

Verschillen in bodemeigenschappen (nutriënten, pH, textuur, vochtgehalte,…) vertalen zich al snel in opbrengstverschillen. Bodemeigenschappen verschillen echter niet alleen tussen percelen, ook binnen eenzelfde perceel kan er een belangrijke variatie aanwezig zijn.

Momenteel wordt met deze variatie in de praktijk nog weinig of geen rekening gehouden. Een plaatsspecifiek bodembeheer dat rekening houdt met de variatie aan bodemeigenschappen biedt nochtans belangrijke perspectieven op zowel economisch als milieukundig gebied. Zo leidt een plaatsspecifiek beheer niet alleen tot een optimalisatie van de opbrengst en gewaskwaliteit op elke plaats binnen het perceel, maar zorgt dit ook voor een efficiënte inzet van kalk en meststoffen, wat o.a. ook het risico op nitraatuitspoeling beperkt. Een optimale bodemtoestand vormt de basis van een duurzaam beheer.

Scannen-Meten-Advies

-Taak-Resultaat

Binnen het project SMART-Bodem zal de variatie van de pH, het organisch koolstofgehalte en de geleidbaarheid van de bodem binnen verschillende percelen in kaart worden gebracht door de bodem te scannen met een VERIS MSP3 bodemscanner. Hierbij rijdt een tractor met de bodemscanner aan een snelheid van 8 tot 12 km/uur over het perceel in evenwijdige lijnen die ongeveer 10 m uit elkaar liggen. Om de resultaten van de bodemscan te ijken wordt op 4 specifieke locaties binnen het perceel een bodemstaal genomen waarvan o.a. de grondsoort, de pH, het calciumgehalte en het organisch koolstofgehalte wordt gemeten. Vervolgens wordt op basis van de bodemscan voor elk perceel een plaatsspecifiek bekalkingsadvies en advies voor het toedienen van organisch materiaal (compost, stalmest, …) opgesteld. Deze adviezen kunnen dan worden omgezet in een taakkaart waarmee de landbouwer of loonwerker aan de slag kan.

Taakkaart voor het variabel toedienen van kalk op basis van een bodemscan.
Taakkaart voor het variabel toedienen van kalk op basis van een bodemscan.

De techniek van het variabel bekalken op basis van een dergelijk advies zal op verschillende percelen met maïs, bieten en granen worden gedemonstreerd binnen dit project. Bij maïs zal ook het variabel toedienen van mengmest worden gedemonstreerd. Daarnaast wordt ook gewasopbrengst plaatsspecifiek in beeld gebracht. Dit enerzijds om na te gaan in welke mate de gemeten bodemeigenschappen een invloed hebben op de opbrengst en anderzijds om de toegepaste technieken, het resultaat, te evalueren. De resultaten zullen worden gedemonstreerd en gecommuniceerd naar een ruim publiek op verschillende demonstratiemomenten.

J. Dillen (BDB) R. Euben (KBIVB) G. Van de Ven (Hooibeekhoeve) K. Vrancken (PIBO-campus)

Lees ook in Precisielandbouw

‘Partijpaspoort’ als richtlijn om efficiënt te ventileren

Precisielandbouw Om een kwaliteitsvolle aardappel te krijgen met een goede opbrengst is de laatste jaren al heel wat onderzoek verricht. De teelttechniek kende een evolutie, en ook in rassenkeuze is er een verschuiving merkbaar. De bewaring, die ook bijdraagt tot een goede kwaliteit, is echter niet mee geëvolueerd. Het onderzoeksproject ‘Slimme aardappelbewaring’ moet daar verandering in brengen.
Meer artikelen bekijken