Startpagina Veeteelt

Inningscampagne sanitair fonds wordt voorbereid

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu bereidt momenteel de campagne voor de inning van de verplichte bijdragen voor het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten voor het begrotingsjaar 2022 voor.

Leestijd : 2 min

Dit fonds, beter bekend als het ‘Sanitair fonds’ of kortweg ‘het Fonds’, biedt financiële ondersteuning aan de houder voor sanitaire maatregelen en -initiatieven die worden genomen om bepaalde dierziekten die een belangrijke economische impact kunnen hebben op de landbouwsector, maar ook op de gezondheid en het welzijn van productiedieren, te voorkomen en te bestrijden.

Het komt onder meer tussenbeide om de waarde van de dieren in geval van verplichte slachting of ruiming te compenseren, voorziet in een tussenkomst in de verplichte dierenartsenbezoeken, de monsternemingen en analyses, en financiert de omkadering van dierziektebestrijdingsprogramma’s, zoals IBR, BVD, PRRS en paratuberculose en de projecten binnen Veepeiler.

De verplichte bijdragen worden aangewend om deze tussenkomsten en activiteiten te financieren.

Berekening

De bijdragen voor de sector ‘runderen’ worden berekend in functie van: het sanitaire risico verbonden aan het beslag; en het aantal en de leeftijd van de dieren die geboren, gehouden en toegevoegd werden aan het beslag tijdens de referentieperiode.

De bijdragen worden berekend op basis van de gegevens geregistreerd in Sanitel voor de referentieperiode die loopt van 01/09/2021 tot 31/08/2022.

Indienen van bezwaarschriften

Bij betwisting van de factuur, kunt u schriftelijk (per post) of elektronisch (per e-mail) een bezwaarschrift indienen binnen de 30 dagen na de datum van die factuur (de datum op de poststempel wordt in aanmerking genomen) .

De termijn van 30 dagen voor het indienen van een bezwaarschrift wordt strikt gehandhaafd om een snelle afhandeling van de dossiers te garanderen.

In geval van betalingsmoeilijkheden, aarzel niet om de FOD Volksgezondheid te contacteren.

Meer info via: https://www.health.belgium.be/nl/dieren-en-planten/dieren/dierengezondhe... of via het callcenter van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: 02/524.90. 95 (bereikbaar elke werkdag van 8 tot 13u).

FOD Volksgezondheid

Lees ook in Veeteelt

Nog veel onduidelijkheid over MAP 7

Veeteelt De besprekingen over de omzetting van het sectorakkoord naar een zevende mestactieplan (MAP 7) zijn in de laatste rechte lijn vastgelopen. “Iedereen heeft er baat bij om MAP 7 zo snel mogelijk goed te keuren. Ik kan alleen maar herhalen dat ik geloof in overleg. Ik denk dat men er wel uit zou kunnen geraken”, zegt minister Brouns daarover in de commissie Landbouw op 29 november.
Meer artikelen bekijken