Graan- en kunstmestsector kraken verplicht kunstmestregister

Fegra vindt de plannen van milieuminister Demir ondoordacht.
Fegra vindt de plannen van milieuminister Demir ondoordacht. - Foto: LBL

Fegra reageert op plannen van Vlaams milieuminister Zuhal Demir voor een verplicht, digitaal register voor handelaars en boeren. BelFertil geeft in een verklaring toe dat na jaren van verbetering, de gemiddelde waterkwaliteit in Vlaanderen inderdaad stagneert op vlak van stikstof en fosfor. Soms gaat het zelfs de verkeerde kant op, door externe factoren zoals periodes van langdurige droogte tijdens het groeiproces van de gewassen.

BelFertil noemt de landbouw een sleutelspeler om terug aan te knopen met een positieve trendlijn, en wil hieraan meewerken. De organisatie zegt het initiatief van VLM om met de sector te overleggen te waarderen, maar stelt na deze beleefdheid vast dat na één jaar de benadering en aanpak van VLM en BelFertil zo fundamenteel verschillen van de realiteit op het terrein dat er helaas weinig sprake is van samenwerking. De sector is niet tegen een proportionele en functionele registerplicht en betere data voor het beleid, maar wel tegen een invulling ervan die zijn doel voorbijschiet, zoals nu volgens haar het geval is.

Bezwaren

Fegra stelt vast dat kunstmest een kostbaar product is dat wereldwijd wordt verhandeld en binnen de EU zelfs helemaal vrij. Ontwerpmaatregelen die het vrije verkeer van kunstmest eventueel kunnen belemmeren, zijn onderhevig aan goed gedefinieerde Europese procedures, aldus Fegra. Gezien de handel Europees en mondiaal is, kan zo’n registratie dus pas sluitend zijn indien dit op Europees niveau wordt georganiseerd of, als best mogelijke alternatief, in nauwe samenwerking met de sector.

Bovendien is Vlaanderen volgens Fegra met een open en performante chemisch cluster en haveninfrastructuur een belangrijke internationale draaischijf voor bemestingsproducten. De voordelen van deze nabijheid werden andermaal bevestigd tijdens de eerste Corona golf die over ons land rolde in volle bemestingsseizoen. Slechts een kleine fractie van de via Vlaanderen verhandelde of geproduceerde bemestingsproducten wordt uiteindelijk toegepast op Vlaamse landbouwgrond. En enkel deze fractie is relevant in het kader van het Mestdecreet.

Fegra vreest dat landbouwers met exploitatiezetel of percelen in Vlaanderen al snel met een dubbele registratie geconfronteerd worden: als “importeur” en als “gebruiker”. Tussen aankoop en gebruik kunnen bovendien belangrijke tijdsverschillen bestaan, die de voorgestelde 2-daagse registratieplicht reduceert tot een pure administratieve belasting.

Het boetesysteem is ondertussen gebaseerd op een gesloten systeem onder het Mestdecreet met focus op agrarisch gebruik. Maar de realiteit is anders. Stikstof en fosfor houdende minerale meststoffen zijn natuurlijke zouten waarvan het niet steeds a priori bekend is of de bestemming en het gebruik valt onder het Mestdecreet. Dit creëert volgens Fegra veel rechtsonzekerheid.

Niet tegen registratie

Fegra benadrukt dat de sector bereid het principe van de registerplicht als hulp- en controlemiddel voor een verantwoord meststoffengebruik loyaal te steunen mits voldaan wordt aan een aantal voorwaarden: uitvoerbaarheid, correctheid van de data, sluitend controlesysteem en proportioneel t.o.v. het uiteindelijke doel nl. een verbetering van de waterkwaliteit.

Jan Cees Bron

Meest recent

Meest recent