Startpagina Pluimvee

Fipronil: maatregelen komen er aan

De schade die de Fipronil-crisis berokkent aan het inkomen van de legpluimveehouder is immens, net als de imagoschade voor de hele landbouwsector. De landbouworganisaties trokken luid en duidelijk aan de alarmbel, en krijgen gehoor. De Federale overheid komt met tien concrete maatregelen om de getroffenen te steunen.

Leestijd : 4 min

Vorige week nodigde premier Charles Michel alle actoren uit de pluimveeketen uit op een ‘Task force gezondheidscrisis’, dit naar aanleiding van het Fipronil-schandaal dat de sector treft. Ook Boerenbond was aanwezig en formuleerde voorstellen van concrete maatregelen ter ondersteuning van de getroffen pluimveebedrijven.

Verhalen op de daders

Boerenbond raamde eerder de voorlopige schade voor de pluimveehouders al op 10 miljoen euro, een bedrag dat niet te dragen is door de getroffen pluimveebedrijven zelf. Daarom vroeg Boerenbond vorige week al de overheid om steunmaatregelen. Voor Boerenbond is het duidelijk dat de schade veroorzaakt werd door frauduleuze praktijken en dus in de eerste plaats moet verhaald worden op de veroorzakers van de schade. De organisatie is echter realistisch genoeg om twee redenen te zien waarom deze piste maar zeer beperkt kan bewandeld worden: de afhandeling van het gerechtelijk onderzoek kan heel lang duren en de kans dat de schuldigen de schade kunnen vergoeden is heel klein Daarom richtte Boerenbondvoorzitter De Becker zich tot de federale en Vlaamse regering om alle mogelijkheden van overheidstussenkomst te onderzoeken.

De maatregelen

Concreet werd ten eerste gevraagd om te voorzien in overbruggingskredieten met staatswaarborg voor de getroffen bedrijven. Ten tweede wil Boerenbond een wetgevend initiatief van de federale regering tot uitkering van een vergoeding aan de betrokken producenten, in analogie met de dioxinecrisis (met bijvoorbeeld prefinanciering vanuit het Sanitair Fonds). Boerenbond wil dat er middelen worden vrijgemaakt uit de Europese crisisreserve.

Daarnaast werd ook gevraagd om voor de getroffen sector en bedrijven te voorzien in mogelijkheden van uitstel van betaling van sociale bijdragen als zelfstandigen, van uitstel van betaling van sociale zekerheidsbijdragen als werkgever en mogelijkheden van tijdelijke werkloosheid.

De organisatie merkte vorige week al bij de federale en Vlaamse regering een positieve bereidheid vanuit zowel de federale als Vlaamse regering om alle mogelijke steun te onderzoeken.

ABS vraagt zekerheid

Ook het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) weet dat er dringend een helpende hand nodig is om te voorkomen dat de legpluimveehouders tenondergaan. ABS wil zeer snel steun op korte termijn. De organisatie vindt ook dat de communicatie vanuit het FAVV op een bureaucratische manier verloopt. “Met de huidige moderne communicatiekanalen moet dit veel sneller en directer kunnen. Een snelle en directe doorstroming van informatie is nodig zodat de getroffen bedrijven zelf via opvolgstalen de mate van besmetting kunnen opvolgen. Analyseresultaten dienen nu geraadpleegd te worden op Foodweb, waar pas na vele malen doorklikken het resultaat kan gevonden worden”, zo legt de organisatie uit.

Financiële strop

ABS ziet dat bij de getroffen bedrijven de kosten hoog oplopen, “zonder dat daar enige vorm van compensatie tegenover staat.”

Deze pluimveehouders dreigen acuut een tekort aan liquide middelen te krijgen om hun bedrijfsvoering te kunnen verzekeren. De voederkosten blijven, terwijl de gelegde eieren vernietigd moeten worden.

“De rekeningen lopen zo heel snel hoog op. Daarom is het noodzakelijk dat er op zeer korte termijn gekeken wordt, zowel op Vlaams, Federaal als Europees niveau wat er op budgettair vlak kan gedaan worden om zeer snel liquide middelen vrij te maken zodat de bedrijven deze uiterst moeilijke periode kunnen overleven”, pleitte het boerensyndicaat.

Onzekerheid troef

Het Algemeen Boerensyndicaat merkt veel vragen en onzekerheid in het veld. “Hoe moet het voor de getroffen bedrijven nu verder? Er moet dringend uitgezocht worden wat mogelijk is. Er wordt vaak gesproken over het laten ruien van de kippen, maar wat zal de uitkomst hiervan zijn en hoe wordt dit ondersteund? Over fipronil zijn er in het buitenland reeds diverse onderzoeken gedaan. Kan er op basis van deze studies reeds een conclusie getrokken worden?”, zo werpt de organisatie enkele vragen op.

Het ABS wil zekerheid en duidelijkheid in deze voor de getroffenen meest onzekere periode. “Dit is hard nodig want achter al deze bedrijven staan mensen en gezinnen die nu onder zeer zware druk staan, zowel financieel als ook psychisch”, aldus nog voorzitter Hendrik Vandamme.

Maatregelen

Oplossingen moeten er in de eerste plaats komen van de Federale regering. Het FAVV is immers op Belgisch niveau georganiseerd. De Federale regering kwam afgelopen woensdag met de mededeling dat het tien concrete maatregelen klaar heeft om bedrijven in nood te helpen. Legpluimveehouders zouden zowel door de crisis veroorzaakte kosten als vernietigde producten terugbetaald krijgen. Die vernietigde producten zouden op forfaitaire basis terugbetaald worden.

Andere maatregelen zijn betalingsfaciliteiten op het vlak van bedrijfsvoorheffing en btw, vrijstellingen van verhogingen en intresten als werkgeversbijdragen te laat worden betaald en een afbetalingsplan voor diezelfde werkgeversbijdragen. Verdere toelichting was bij het afsluiten van de krant nog niet beschikbaar. Minister van economie Kris Peeters had al aangekondigd dat bedrijven in augustus tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kunnen inroepen.

Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege zei vorige week dat hulpmiddelen van buiten de landbouwfondsen moet komen. Woensdag vertelde ze echter in het Vlaams Parlement dat ze rekent op het Sanitair Fonds om voorschotten te geven als de sector in moeilijkheden komt. Het Fonds is daar ook voor opgericht. Daarnaast bekijkt de Vlaamse overheid hoe er vanuit het VLIF een waarborgregeling kan worden uitgewerkt mochten overbruggingskredieten niet zouden kunnen worden terugbetaald. De Vlaamse Regering toonde zich ook voorstander om bij Europa te pleiten voor een activering van de Europese crisis-reserve.

Boerenbond toonde zich in een eerste reactie alvast tevreden met het snelle antwoord op haar vragen, maar hoopt dat het aanspreken van de Europese crisis-reserve er nog komt.

Veevoeder

geen probleem

Ondertussen liet ook de Verenging van de Belgische mengvoedersectors Bemefa weten al sedert 2012 diervoeders te controleren op de aanwezigheid van Fipronil in diervoeders. De zo jaarlijks 150 genomen analyses bleken telkens negatief. Bemefa heeft in het kader van de aan het licht gekomen frauduleuze praktijken het controleplan nog uitgebreid naar alle eiproducten bestemd voor diervoeder.

IDC

Lees ook in Pluimvee

Meer artikelen bekijken