Audit bij Milieu-inspectie brengt mogelijke strafbare feiten aan het licht

Audit Vlaanderen heeft daarvoor bij 4 gevallen aantoonbare bewijzen gevonden: 3 in de petrochemie en één landbouwbedrijf.
Audit Vlaanderen heeft daarvoor bij 4 gevallen aantoonbare bewijzen gevonden: 3 in de petrochemie en één landbouwbedrijf. - Foto: VRT

In een Pano-reportage van de VRT over de PFOS-affaire (uitgezonden in september 2021) getuigden verschillende personeelsleden van de Omgevingsinspectie dat een leidinggevende jarenlang op de rem zou hebben gestaan bij de controle van chemiebedrijf 3M. Dat zou er voor hebben gezorgd dat het bedrijf de regels kon overtreden, ook al was de administratie daarvan op de hoogte.

Anonieme getuigenissen zorgen voor forensische audit

Naar aanleiding van de anonieme getuigenissen werd een forensische audit opgestart. Een systeemaudit van alle handhavingsdiensten liep al langer. Op basis van de resultaten rijzen er ernstige vragen bij het functioneren van een toenmalige leidinggevende van de Milieu-inspectie in de buitendienst Antwerpen. Er zijn aanwijzingen van onregelmatigheden en belangenvermenging, steunend op zowel verklaringen van getuigen als op onderzochte dossierstukken en communicatie.

Chemische bedrijven en 1 landbouwbedrijf

Volgens de VRT blijkt uit de doorlichting van Audit Vlaanderen dat een ex-topambtenaar, die verantwoordelijk was voor de buitendienst van de Milieu-inspectie in Antwerpen, zich jarenlang schuldig heeft gemaakt aan belangenvermenging. Audit Vlaanderen heeft daarvoor bij 4 gevallen aantoonbare bewijzen gevonden: 3 in de petrochemie en op één landbouwbedrijf.

In een Pano-reportage van de VRT getuigden verschillende personeelsleden van de Omgevingsinspectie dat een leidinggevende jarenlang op de rem zou hebben gestaan bij de controle van chemiebedrijf 3M.
In een Pano-reportage van de VRT getuigden verschillende personeelsleden van de Omgevingsinspectie dat een leidinggevende jarenlang op de rem zou hebben gestaan bij de controle van chemiebedrijf 3M. - Foto: VRT

De verklaringen van de getuigen vermelden goede banden tussen de topambtenaar en specifieke bedrijven. De getuigen die VRT kon interviewen, spreken ook van nauwe banden met de lokale en hogere politiek, maar er zijn geen aantoonbare bewijzen gevonden dat er daadwerkelijk politieke inmenging was.

Wel is sprake van inmenging in processen-verbaal of controleverslagen van toezichthouders door de topambtenaar. Zo zou in het geval van het landbouwbedrijf de ambtenaar gesjoemeld hebben met een proces-verbaal om de aanwezigheid van fipronil in mest te verdoezelen. Mogelijk kregen nog meer bedrijven een voordeel, want volgens getuigenissen bleef vaak geen papieren spoor van de beïnvloeding over.

Deontologische code gewijzigd

Omdat Audit Vlaanderen vaststellingen deed die er mogelijk op wijzen dat er misdrijven werden gepleegd, werd de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie van de federale politie ingelicht. Demir en secretaris-generaal van het departement Omgeving Peter Cabus beslisten op basis van het auditrapport formeel strafklacht neer te leggen met burgerlijke partijstelling namens de Vlaamse overheid. Dat gebeurt tegen het specifieke personeelslid, dat inmiddels met pensioen is, en alle onbekenden die medewerking hierbij verleenden.

Vlaams minister van Omgeving Demir: “De vaststellingen in het rapport zijn onaanvaardbaar. Daarom dienen we een strafklacht in tegen deze persoon en iedereen die meewerkte aan dergelijke praktijken. Ik reken er op dat het parket van Antwerpen dit serieus neemt en roep bovendien alle personeelsleden die weet hebben van dergelijke feiten op om zich te melden, ook als dat door leidinggevenden gebeurt. Klokkenluiders kunnen en zullen ook bescherming krijgen. Hun strijd om het leefmilieu en de gezondheid van mensen te beschermen is de mijne.”

Alle feiten en verklaringen gaan over de periode voor 2019, toen de betrokkene met pensioen ging. Demir benadrukt dat intussen de controlemechanismen en deontologische codes binnen het departement Omgeving werden gewijzigd. “Niettemin wordt de volledige werking nogmaals onder de loep genomen om de kans op corruptie te minimaliseren en kunnen bijkomende maatregelen worden onderzocht om de uniforme en correcte milieuhandhaving verder te borgen. Er loopt in die optiek reeds een systeemaudit van de handhavingsdiensten.”

Belga-VRT-AV

Meest recent

Meest recent