Europese raad wil stedelijk afvalwater gebruiken voor landbouwirrigatie

Europese raad wil stedelijk afvalwater gebruiken voor landbouwirrigatie

De verordening zal ervoor zorgen dat er meer water beschikbaar is en dat het efficiënter wordt gebruikt. Verzekeren dat er genoeg water is voor het irrigeren van akkers, met name tijdens hittegolven en ernstige droogte, kan tekorten aan gewassen en levensmiddelen helpen voorkomen. Ze past volledig in het kader van een circulaire economie, aldus de Raad.

“Water is een kostbaar goed. Wij hebben vandaag een belangrijke stap gezet met het oog op nieuwe regels waardoor water zal kunnen worden teruggewonnen zonder gevaar voor mens en dier en met gunstige effecten voor het milieu. Om ervoor te zorgen dat onze boeren teruggewonnen water kunnen gebruiken, zijn er geharmoniseerde minimumnormen voor de waterkwaliteit en de monitoring van de naleving nodig. Daarbij wordt lering getrokken uit de ervaring van bepaalde lidstaten die al decennialang water hergebruiken”, laat Ioan Deneș, Minister van Waterbeheer en Bosbouw van Roemenië, optekenen.

Verscheidene lidstaten hebben al ervaring met het hergebruik van water voor uiteenlopende doeleinden, waaronder landbouwirrigatie. Hergebruik is beter voor het milieu dan alternatieve watervoorzieningsmethoden, zoals omleiding van water of ontzilting. De voorgestelde nieuwe regels zullen vooral nuttig zijn in regio's waar de vraag naar water, ondanks preventieve maatregelen om de vraag te reduceren, nog steeds hoger ligt dan het aanbod. De bestaande EU-regels inzake levensmiddelenhygiëne blijven van toepassing en worden ten volle in acht genomen.

In het standpunt van de Raad krijgen de lidstaten de flexibiliteit om te besluiten of ze die watervoorraden voor irrigatie willen gebruiken, aangezien de geografische en klimatologische omstandigheden erg verschillen tussen de lidstaten. Een lidstaat kan bepalen dat (een deel van) zijn grondgebied niet geschikt is voor het gebruik van teruggewonnen water voor landbouwirrigatie.

Het voorstel bevat strikte eisen voor de kwaliteit van teruggewonnen water en de monitoring ervan, zodat de gezondheid van mens en dier en ook het milieu beschermd zijn.

De lidstaten willen dat de eisen in de verordening steeds gebaseerd zijn op de recentst beschikbare wetenschappelijke gegevens. Daarom hebben ze een bepaling ingevoegd die de Commissie verplicht om te beoordelen of het nodig is de minimumeisen voor de kwaliteit van het teruggewonnen water te toetsen, op basis van de resultaten van de evaluatie of telkens wanneer dat nodig is vanwege nieuwe technische en wetenschappelijke kennis.

De Europese Commissie bracht het voorstel voor een verordening inzake minimumeisen voor hergebruik van water op 28 mei 2018 uit in het kader van het actieplan circulaire economie. Het Europees Parlement nam zijn standpunt over het voorstel op 12 februari 2019 aan.

De vandaag bereikte algemene oriëntatie is het mandaat van de Raad voor onderhandelingen met het Europees Parlement. De trialoogonderhandelingen zullen naar verwachting onder het Finse voorzitterschap van start gaan.

Meest recent

Meest recent