Startpagina Wetgeving

Aandachtspunten bij toepassen agromilieumaatregelen

Het departement Landbouw en Visserij wil graag de aandacht vestigen op enkele veelgemaakte fouten bij de toepassing van de agromilieumaatregelen.

Leestijd : 3 min

De voorbije jaren werden nog te veel fouten vastgesteld bij de uitvoering van deze maatregelen. Dat leidt niet alleen tot verminderde uitbetalingen en sancties voor de betrokken landbouwer, maar ook tot een verhoogd aantal controles voor deze agromilieumaatregelen.

Voldoende klaver in grasklaver bij de teelt van vlinderbloemigen (VLI)

Bij de aanvraag van de VLI-premie voor de teelt van grasklaver moet de klaver duidelijk zichtbaar aanwezig zijn op het veld gedurende de volledige aanhoudingsperiode. Enkel facturen en certificaten van inzaai kunnen voorleggen, volstaat niet. Het resultaat op het veld is ook van belang. Als er onvoldoende klaver aanwezig is, moet u doorzaaien of herinzaaien. Anders moet u in de verzamelaanvraag de bijkomende bestemming ‘VLI’ van het perceel verwijderen om de betalingsaanvraag in te trekken.

De teelt van grasklaver is niet eenvoudig. Het is belangrijk zich daarover goed te informeren. Je vindt praktische infofiches voor de teelt van vlinderbloemigen op de website van het Landbouwcentrum voor voedergewassen (www.lcvvzw.be) onder ‘publicaties’. Bekijk zeker ook het filmpje ‘tips bij de teelt van vlinderbloemigen’ op onze website.

Mechanische onkruidbestrijding (MOB) effectief toepassen

U mag geen herbiciden en bodemontsmettingsmiddelen gebruiken tijdens de hele hoofdteelt én de voorbereidingswerkzaamheden op de percelen waarvoor u subsidie aanvraagt. Voor eenjarige teelten gelden die voorwaarden eveneens voor de voor- en nateelten, behalve als de nateelt de hoofdteelt van het volgende jaar is.

Het gebruik van de nodige machines moet u ook kunnen aantonen bij controle. Het onkruid manueel verwijderen op het betrokken perceel komt niet in aanmerking.

Oppervlakte percelen bij verwarringstechniek in de fruitteelt (VER)

De percelen moeten naargelang het gebruikte product minstens 1 of 2 ha groot zijn, of een aaneengesloten blok vormen van 1 of 2 ha fruit waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. Bij gebruik van Checkmate puffer CM-O, Ginko-ring, RAK 3 of RAK 3+4 is minstens 1 ha vereist, bij gebruik van Ginko of Isomate CLR minstens 2 ha. Kleinere, geïsoleerde percelen komen niet in aanmerking voor subsidie.

De dispensers moeten uiterlijk op 15 mei uithangen, ook al is er op dat moment nog maar weinig druk van fruitmotten.

Extra aandacht voor de subsidievoorwaarden via een nieuwe opmerking in de verzamelaanvraag

In de verzamelaanvraag van landbouwers met een in 2021 lopende agromilieuverbintenis verschijnt een nieuwe opmerking met een handige link naar de webpagina van die agromilieumaatregel. Op deze webpagina kan u de specifieke infofiche met subsidievoorwaarden en de checklist raadplegen.

Ook in het ‘Overzicht agromilieu- en plattelandsmaatregelen’ is voor elke maatregel zo een link voorzien.

De checklists over de agromilieumaatregelen zijn bedoeld als een extra hulp voor de correcte uitvoering van de maatregel. Aan de hand van een checklist kan u nagaan of aan de vereiste subsidievoorwaarden is voldaan. U vindt de infofiches en de checklists bij elke maatregel op de maatregelwebpagina van de website.

Deze communicatie kadert binnen het derde Vlaams programma voor Plattelandsontwikkeling 2014 – 2020 (PDPO III). Meer informatie vindt u op de volgende websites: www.vlaanderen.be/pdpo en www.ruraalnetwerk.be.

departement Landbouw en Visserij

Lees ook in Wetgeving

Wijzigingen aan VLIF-regelgeving in de periode 2023-2027

Wetgeving Eind vorig jaar werd het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) door Europa goedgekeurd. Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) is een relevant onderdeel binnen het GLB en kent een aantal belangrijke wijzigingen, enerzijds wat betreft de algemene toepassingsvoorwaarden, maar ook de praktische kant verandert.
Meer artikelen bekijken