Plan-MER MAP-6 in openbaar onderzoek

Elke landbouwer kan nu zijn stem laten horen over het voorgestelde MAP 6.
Elke landbouwer kan nu zijn stem laten horen over het voorgestelde MAP 6. - LBL

In uitvoering van de Europese Nitraatrichtlijn stelt Vlaanderen om de vier jaar een nieuw mestactieprogramma op waarin verschillende maatregelen zijn vastgelegd om eutrofiëring en de verontreiniging van oppervlakte- en grondwater door nitraten tegen te gaan. Deze Nitraatrichtlijn (91/676/EEG) heeft immers als doel de verontreiniging van oppervlakte- en grondwater door nitraten uit agrarische bronnen te verminderen en verdere verontreiniging te voorkomen. Ook de Europese Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG) en de Dochterrichtlijn Grondwater (2006/118/EC) worden, voor wat de bemestingsgerelateerde aspecten betreft, uitgevoerd via het Mestactieplan.

Het zesde mestactieprogramma bestrijkt de periode 2019-2022 en beoogt in die periode maatregelen die er moeten voor zorgen dat Vlaanderen de verplichtingen uit de hiervoor vermelde Europese richtlijnen kan nakomen.

Plan-MER

Milieueffectrapportage is een onderzoek naar de mogelijke milieugevolgen van bepaalde activiteiten of ingrepen (projecten, plannen, beleidsvoornemens of programma's). Een milieueffectrapport (MER) wordt opgemaakt vóór de projecten of plannen worden uitgevoerd. Zo kunnen schadelijke effecten voor het milieu in een vroeg stadium worden ingeschat en opgevangen.

De Europese MER-richtlijn (2001/42/EC) brengt de verplichting met zich mee dat een milieueffectbeoordeling moet worden uitgevoerd voor elk plan en programma die zou kunnen leiden tot activiteiten met mogelijke gevolgen voor het milieu. Volgens artikel 1 van deze richtlijn heeft de Plan-MER-richtlijn tot doel te voorzien in een hoog milieubeschermingsniveau en bij te dragen

tot de integratie van milieuoverwegingen in de voorbereiding en vaststelling van plannen en programma’s met het oog op de bevordering van duurzame ontwikkeling. Daartoe bevat de richtlijn de verplichting om bepaalde plannen en programma’s die aanzienlijke effecten op het milieu kunnen hebben aan een milieubeoordeling te onderwerpen.

Een mestactieprogramma is een programma in de zin van de Europese MER-richtlijn en moet dus aan een milieueffectenrapportage worden onderworpen voordat het kan worden aangenomen. Vandaar dat MAP-6 op dit moment aan een plan-MER wordt onderworpen.

Inhoud MAP-6

Het zesde mestactieprogramma is een lijvig document geworden van 82 pagina’s dat hier niet samen te vatten valt op een aantal alinea’s. Wij gaan hier in onze latere artikels uiteraard nog uitvoerig op in. De volledige tekst van het ontwerp MAP-6 kan geconsulteerd worden via de website van de VLM, afdeling Mestbank.

In de krachtlijnen van het MAP-6 kondigt de overheid aan dat de randvoorwaarden zullen worden gecreëerd om bemesting uit te voeren met de meest geschikte mestsoort en bemestingstechniek, volgens de juiste dosis en op het juiste tijdstip, dit om de bodemkwaliteit te verbeteren en de directe verliezen van nutriënten tegen te gaan.

Na onderzoek van grondwater en oppervlaktewater zal Vlaanderen worden ingedeeld in vier gebiedstypes, elk met hun regels. Deze regels zullen de zogenaamde standaardmaatregelen voor het gebiedstype zijn. In de gebiedstypes 2 en 3, kan een landbouwer kiezen voor het systeem van equivalente maatregelen in plaats van de standaardmaatregelen.

Openbaar onderzoek

Tijdens het openbaar onderzoek in het kader van het planbesluitvormingsproces kunnen alle burgers bezwaren formuleren. Dit wordt de inspraakprocedure genoemd. Tijdens deze inspraakprocedure kunnen burgers mogelijke alternatieven aanbrengen, kunnen ze mogelijke effecten die niet in het kennisgevingsdossier vermeld zijn opwerpen, kunnen bepaalde aandachtspunten of gebieden in de omgeving van het plan waarop het plan een impact kan hebben en waarvan het kennisgevingdossier geen melding maakt gesignaleerd worden, enz.

Tijdens deze inspraakprocedure moeten met andere woorden echte inhoudelijke opmerkingen worden geformuleerd en volstaat het niet om louter te vermelden dat men niet akkoord is met het plan dan onderzocht wordt.

Concreet

Voor belanghebbenden die van deze inspraakmogelijkheid gebruik willen maken, is het van groot belang dat zij dit op de juiste manier en binnen de termijn doen.

In overeenstemming met artikel 4.2.11 van het DABM wordt momenteel een openbaar onderzoek voor het ontwerp-MAP 6 met bijhorend ontwerp van het plan-MER georganiseerd dat loopt tot en met 21 februari 2019.

Alle bezwaren, opmerkingen of bedenkingen kunnen worden ingediend, ofwel via het digitale inspraakformulier (https://www.lne.be/digitaal-inspreken-op-een-kennisgevingsnota), ofwel per post aan het Departement Omgeving, Dienst Mer, MAP -6, Koning Albert II-laan 20, bus 8 te 1000 Brussel.

Jan Opsommer

Meest recent

Meest recent