Startpagina Droogte

Boeren investeren meer in waterbeheersing

De investeringen door landbouwers in projecten om water te besparen zijn de voorbije 5 jaar meer dan verdubbeld. In 2019 ging het om 24 miljoen euro, in 2015 lag dat bedrag nog op 10,7 miljoen euro. Dat heeft Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits in het Vlaams parlement geantwoord op vragen over de droogte .

Leestijd : 3 min

Landbouwers kunnen via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds 30% steun krijgen voor projecten om water te besparen. In 2015 waren er 471 investeringsdossiers, dat aantal is in 2019 gestegen tot 761 dossiers.

Meerdere projecten

De investeringen die daartegenover staan, komen op 10,7 miljoen euro in 2015 en 24 miljoen euro in 2019. Qua subsidies gaat het om 3,2 miljoen in 2015 en 7,2 miljoen in 2019. De belangrijkste investeringen zijn hemelwateropslag in waterreservoirs en waterbassins, waterbehandelings- en waterzuiveringstechnieken.

Er zijn ook heel wat innovatieve investeringsprojecten bij landbouwers en in de agrovoedingsketen lopende, evenals demonstratie- en onderzoeksprojecten. Deze projecten focussen zich zowel op het verruimen van de mogelijkheden om tijdelijk water op te slaan, op hergebruik van water, op spaarzaam omgaan met beregenen of irrigatie als op de ontwikkeling van teelten die beter opgewassen zijn tegen lange periodes van droogte.

Minister Hilde Crevits (CD&V) wijst op de verantwoordelijkheid van de land- en tuinbouwers, de landbouworganisaties en de producentenorganisaties om zich ook zelf verder voor te bereiden op meer droogteperiodes in de toekomst en om dus zelf te investeren in meer eigen watervoorraden, meer hergebruik van hemelwater, meer zuivering en recuperatie van afvalstromen en meer in te zetten op droogteresistente gewassen.

De lopende projecten illustreren dat land- en tuinbouwers hiermee aan de slag gaan. Droogteschade is ook opgenomen in de nieuwe weersverzekering die landbouwers kunnen afsluiten.

Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V): “De voorbije jaren was er veel droogte en dat heeft gevolgen voor de land- en tuinbouw. Water is een schaars goed waarmee we zorgzaam moeten omspringen. Het is positief vast te stellen dat de investeringen in waterbesparende projecten de voorbije jaar meer dan verdubbeld zijn. Dat is ook de weg die we gezamenlijk moeten inslaan.”

Weinig overleg met sector

Volgens SP-A’ er Ludwig Vandenhove zou de landbouwsector te weinig bij de droogteproblematiek betrokken zijn . “Diezelfde opmerking hoor ik bij de natuursector. Landbouw en natuur zijn 2 extremen.” Volgens Steven Coenegrachts (Open VLD) worden ook op lokaal vlak heel wat positieve projecten uitgerold. “In Limburg beschikken we ook over mijnwater. Kan dat water worden gebruikt voor de landbouw? Het is misschien een opportuniteit om dat te bekijken.” Vlaams Belanger Leo Pieters is dan weer te vinden voor het aangeven van de grondwaterlagen. “De landbouw heeft dan weer een meetbaar instrument in handen, waar verder mee kan worden gewerkt.”

Chris Steenwegen (Groen) verwijst naar een ‘dieperliggend’ probleem. “Heel veel landbouwgronden zijn gedraineerd. De laatste decennia heeft de landbouw in zijn streven naar productiviteitsverhoging er vooral voor gezorgd dat het water zo vlug mogelijk uit de open ruimte, uit dat landbouwgebied, verdwijnt. Enkele jaren geleden ging de bezorgdheid over te veel water en overstromingen, maar vandaag zitten we met de andere kant van de medaille: de droogte.”

Beter aanspreekpunt nodig

Verder roept Tinne Rombouts (CD&V) op om te zorgen voor een duidelijk aanspreekpunt voor land- en tuinbouwers als er captatieverboden worden opgelegd en als boeren daarbij in de problemen komen. “Hierbij ook een pleidooi om zeker bij de algemene waterinvesteringen zo slim mogelijk te investeren, zodat infiltratie en hergebruik maximaal kunnen worden ingezet.”

“Water-Land-Schap focust sterk op het innovatieve”, voegt commissievoorzitter en landbouwer Bart Dochy (CD&V) toe. “Ik vind het heel belangrijk dat innovatie wordt ondersteund, maar er is ook structurele ondersteuning nodig voor het aanleggen van collectieve bufferbekkens, die ook deels in combinatie van waterbuffering en watervoorraad kunnen voorzien.”

Lieven Vancoillie

Lees ook in Droogte

Droogtecommissie stelt versoepeling oppompverbod voor

Akkerbouw De Droogtecommissie in Vlaanderen heeft voorgesteld om het verbod om water op te pompen uit onbevaarbare waterlopen, aan te houden. De captatieverboden op de bevaarbare waterwegen in het IJzerbekken en op de Moervaart kunnen wel op de schop, met uitzondering van de plaatsen waar er nog blauwalgen zijn.
Meer artikelen bekijken