Startpagina Mechanisatie

Besluiten over kentekenplaat voor landbouw- of bosbouwtrekker

In het Belgisch Staatsblad van 22 mei 2013 verschenen een koninklijk en ministerieel besluit van 7 mei betreffende de inschrijving van landbouw- of bosbouwtrekkers. Het koninklijk besluit bepaalt, wat wij reeds vroeger hebben aangegeven, dat voor landbouw- of bosbouwtrekkers een «G»-kentekenplaat wordt ingevoerd.

Leestijd : 4 min

Volgens het ministerieel besluit worden de kentekenplaten «G» bij de inschrijving of herinschrijving van de voertuigen vermeld in artikel 1, § 2, 59°, van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, toegekend aan personen die in het bijzonder voor deze voertuigen de vrijstelling van accijnzen vragen krachtens artikel 429, §§ 2, i en 3, b, van de programmawet van 27 december 2004.

Voor wie?Concreet betreft het hier "landbouw- of bosbouwtrekkers", waaronder verstaan wordt elk motorvoertuig op wielen of rupsbanden, met ten minste twee assen en een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet minder dan 6 km/uur, dat voornamelijk voor tractiedoeleinden is bestemd en in het bijzonder is ontworpen voor het trekken, duwen, dragen of in beweging brengen van bepaalde verwisselbare uitrustingsstukken die voor gebruik in de land- of bosbouw zijn bestemd, of voor het trekken van aanhangwagens voor de land- of bosbouw. Het voertuig kan zijn ingericht om een lading te vervoeren voor landbouw- of bosbouwdoeleinden en/of kan met zitplaatsen voor meerijders worden uitgerust. Wat de personen die vrijstelling van accijnzen aanvragen, betreft het vrijstelling op gasolie, kerosine, zware stookolie, LPG, aardgas, elektriciteit, kolen, cokes en bruinkool uitsluitend gebruikt voor landbouw, tuinbouw, visteelt en bosbouwwerkzaamheden of als brandstof voor de voeding van geïnstalleerde motoren op land-, tuin- en bosbouwtractoren, op machines, gereedschappen, werk- en voertuigen met een speciaal voortstuwingsmechanisme, die ongeschikt zijn voor tractie en personen-, goederen- en dierenvervoer en die speciaal ontworpen zijn om uitsluitend te worden gebruikt in de land-, tuin- en bosbouw en in de visteelt.

Onder land-, tuin- en bosbouwtractoren in de zin van deze paragraaf wordt verstaan: de eigenlijke tractoren en tuinfrezen, als dusdanig ingeschreven, die op de openbare weg mogen rijden en die gebruikt worden voor:

het voorttrekken van machines, landbouwwerktuigen, al dan niet geladen aanhang- of transportwagens, die bij hun exploitatie worden gebruikt door een land-, tuin- en bosbouwer of in de visteelt of door personen die in hun dienst werken, voor zover er een direct verband bestaat tussen het gebruik op de openbare weg en het beheer van deze exploitatie;

door andere dan voornoemde ondernemers, of door hun personeel, voor werkzaamheden die betrekking hebben op de exploitatie door derden van de land-, tuin- en bosbouwbedrijven of viskwekerijen voor zover het vervoer via de openbare weg van handelsgoederen, landbouwproducten of dieren slechts gebeurt tussen de boerderij en de bijhorende erven en omgekeerd.De vrijstelling is niet van toepassing op de brandstoffen gebruikt voor de voeding van motoren van vrachtwagens en andere speciaal ingerichte voertuigen die dienen of zouden kunnen dienen voor het vervoer van tractoren, machines en andere werktuigen bedoeld in deze paragraaf.

Afmetingen en kleurVerder bepaalt het ministerieel besluit de afmetingen van de G-kentekenplaat.

Voor wat betreft de kentekenplaat met afmetingen van 520 millimeter breed en 110 millimeter hoog, wordt de letter ‘G’ gevolgd door een scheidingsstreepje ter hoogte van de horizontale middellijn van de kentekenplaat, de letter ‘L’ en een combinatie van twee letters, gevolgd door een streepje ter hoogte van de horizontale middellijn en een combinatie van drie cijfers;

Voor wat betreft de kentekenplaat met afmetingen van 340 millimeter breed en 210 millimeter hoog, wordt de letter ‘G’ gevolgd door een scheidingsstreepje, de letter ‘L’ en door een combinatie van twee letters, boven een groep van drie cijfers.

Mits voorafgaande goedkeuring door de directie verantwoordelijk voor de inschrijving van voertuigen bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, mag een kentekenplaat met afmetingen 210 millimeter breed en 140 millimeter hoog aangebracht worden op het voertuig, op voorwaarde dat de door de bouwer van het voertuig voorziene originele plaats voor het aanbrengen van een kentekenplaat te klein is voor een kentekenplaat met afmetingen 520 millimeter breed en 110 millimeter hoog of 340 millimeter breed en 210 millimeter hoog.

De kentekenplaten hebben een rode grond (RAL 3020). Opschrift en boord zijn wit.

Indien de persoon niet langer beschikt over de fiscale vrijstelling dient de G-kentekenplaat ingeleverd te worden bij de directie verantwoordelijk voor de inschrijving van voertuigen bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.

HerinschrijvingDe landbouw- en bosbouwtrekkers met een G-kentekenplaat moeten of kunnen worden uitgerust en waarvan de datum eerste inschrijving plaats had :

a) vóór 1 januari 2002, dienen uiterlijk vóór 1 januari 2015 heringeschreven te zijn;

b) vanaf 1 januari 2002 en vóór 1 januari 2007, dienen uiterlijk vóór 1 juli 2014 heringeschreven te zijn;

c) vanaf 1 januari 2007, dienen uiterlijk vóór 1 januari 2014 heringeschreven te zijn.

G-LBL-123.jpg

Lees ook in Mechanisatie

Tractorverkoop daalt voor 2de jaar op rij

Bedrijfsnieuws Fedagrim, de federatie voor landbouw- en tuinmechanisatie, publiceerde midden januari cijfers over de tractorverkoop en de marktsituatie inzake tractoren van 2023. Eerste conclusie bij het bekijken van de cijfers is dat de verkoop voor het tweede jaar op rij daalt.
Meer artikelen bekijken