Startpagina Recht

Recht: hoe een kind financieel bijspringen zonder andere kinderen tekort te doen?

Eén van mijn kinderen heeft financiële hulp nodig. Ik wil hem graag helpen, maar ik wil hem niet bevoordelen ten aanzien van mijn andere kinderen. Ik ben niet in staat om momenteel mijn 3 kinderen te geven wat mijn ene zoon nodig heeft. Hoe moet ik te werk gaan om mijn zoon te helpen zonder mijn andere kinderen te benadelen?

Leestijd : 4 min

U w situatie en uw vraag zijn zeer klassiek, net zoals ook de mogelijke oplossingen dat zijn. Ofwel kunt u een welbepaald geldbedrag schenken aan de zoon in kwestie ofwel kunt u hem dit bedrag lenen. De schenking en de lening zijn twee aparte rechtsfiguren met duidelijke verschillende gevolgen. Wij leggen u uit wat de verschillen zijn en hoe u te werk dient te gaan. Uiteindelijk zullen wij u ook wijzen op de mogelijkheid om een combinatie te maken van een lening en een schenking.

Leningsovereenkomst

De eerste mogelijke oplossing is het bedrag dat uw zoon nodig heeft aan hem uit te lenen. Daarvoor maakt u het best een contract op van lening. Dit onderhandse contract moet getekend worden door de beide partijen en moet een aantal belangrijke zaken vermelden: het ontleende bedrag, de interestvoet, de duur van de lening, het bedrag van de afbetalingen en de wijze waarop het bedrag zal ter beschikking worden gesteld.

Ook tussen ouders en kind is het absoluut aan te raden een contract op te stellen. Op die manier kunt u bewijsproblemen vermijden. Bij gebrek aan een notariële akte of een onderhandse akte moet het bewijs van een leningsovereenkomst die het bedrag van €375 te boven gaat immers worden aangebracht door een begin van bewijs bij geschrift aangevuld met vermoedens en getuigen.

Aangezien een leningsovereenkomst de terugbetaling door uw zoon met zich meebrengt, is het duidelijk dat de andere kinderen hierdoor niet benadeeld worden. Zelfs als het bedrag dat werd uitgeleend niet volledig zou zijn terugbetaald op het ogenblik van het overlijden van de ouders blijft deze terugbetalingsverplichting bestaan. Ook in die situatie worden de andere kinderen niet benadeeld.

Schenking

Omdat een leningsovereenkomst een terugbetaling door uw kind met zich meebrengt, is dit misschien geen aangewezen optie en is het beter te kiezen voor een schenking.

Een schenking is een contract waarbij de schenker (diegene die geeft) zich ontdoet, ten kosteloze titel, onmiddellijk en onherroepbaar van een roerend of onroerend goed in het voordeel van een verkrijger of begiftigde. Deze begiftigde (diegene die ontvangt) accepteert dit. Wanneer een schenking gedaan wordt, kan men het geld ofwel op voorschot van erfdeel ofwel buiten part schenken. In uw geval lijkt het ons aangeraden dat u op voorschot zal schenken, zodat de andere kinderen niet benadeeld worden.

Kosten?

De schenking van een roerend goed (een som geld, juwelen, aandelen aan toner,…) kan gebeuren door een simpele handgift. Het is wel aan te raden om op dat moment een geschreven document in twee exemplaren op te maken, één voor de schenker en één voor de begiftigde. Wanneer u meer garanties wil voor het bewijs van deze schenking kunt u vragen dat een notaris een notariële schenkingsakte opmaakt. Op dat moment zullen de schenkingsrechten en de notariskosten een bijkomende kost vertegenwoordigen.

Bankgift

De eenvoudigste manier om een bepaald bedrag aan uw kind te schenken, is het hem overschrijven via een bankoverschrijving. Schenkingen per bankoverschrijving zijn niet onderworpen aan de verplichting tot registratie en de begiftigde moet dus geen schenkingsrechten betalen.

Om een bewijs van deze bankgift te hebben, moet u een aangetekende brief aan uw zoon sturen waarbij u hem aankondigt een welbepaald bedrag te storten als schenking. Uw zoon moet u dan antwoorden, ook per aangetekende brief, dat hij deze schenking aanvaardt.

Combinatie?

Het is ook mogelijk om de twee types overeenkomst te combineren. Niet enkel door een deel te schenken en een deel te lenen aan uw zoon, maar ook door de twee rechtsfiguren in elkaar te laten overlopen. U zou bijvoorbeeld kunnen starten met een leningsovereenkomst voor de totaliteit van het bedrag dat uw zoon nodig heeft. Vervolgens zou u in de loop van de duur van de leningsovereenkomst kunnen beslissen om het bedrag dat nog moet worden terugbetaald kwijt te schelden. Deze kwijtschelding van een verplichte terugbetaling geldt dan als een indirecte schenking. Het volstaat als bewijs van schenking dat daarvoor een tweede contract wordt opgemaakt of een annex aan de leningsovereenkomst, waarbij de terugbetaalverplichting wordt geannuleerd.

Jan Opsommer

Abonneevoordeel

Als abonnee op Landbouwleven geniet u van een voordeeltarief van 45€ (incl. btw.) per vraag aan onze gespecialiseerde juridische dienst.

Het geschreven en gedocumenteerde antwoord wordt u met de post of per mail opgestuurd.

Stuur uw vraag per post naar: Landbouwleven - 100 Koningsstraat -

1000 Brussel

Of per e-mail: juridischedienst@landbouwleven.be

- Betaling: via overschrijving op rekening BE31 1030 1157 0855

van Landbouwleven met de mededeling « Juridische vraag ».

(gelieve ten laatste 10 dagen na het sturen van uw vraag te betalen).

– niet-abonnees: tarief 85€

– Bepaalde gevallen zullen gepubliceerd worden in de krant (anoniem)

Lees ook in Recht

Diverse wijzigingen Pachtwet

Recht Op donderdag 9 februari 2023 werd de volledige tekst van het voorstel van het Vlaams Pachtdecreet bekendgemaakt. In dit laatste artikel van de reeks waarin we de belangrijkste nieuwigheden bespraken, komen nog enkele diverse wijzigingen aan bod. Het spreekt voor zich dat je in Landbouwleven zal kunnen lezen welke verdere evoluties dit voorstel van Vlaams Pachtdecreet kent.
Meer artikelen bekijken