Startpagina Droogte

Droogte is niet verdwenen

Alhoewel juli wat wisselvalliger en minder warm was, krijgen we op de laatste dag van de maand nog een hittedag. Bovendien is het nog steeds structureel droog. Op heel wat plaatsen geldt nog steeds een captatieverbod, bovendien is er ook gevaar op blauwalgen. Inagro zet de huidige situatie in West-Vlaanderen op een rijtje.

Leestijd : 3 min

In het voorjaar werden we voor het vierde jaar op rij geconfronteerd met een acute droge periode. Dat leidde tot captatieverboden en beperkingen. Nadien werden we sporadisch getrakteerd op wat welgekomen neerslag, waardoor er wat versoepelingen kwamen. Momenteel blijft de situatie relatief stabiel, maar hoe zit het nu precies?

Huidige droogtetoestand

Als gevolg van lage waterpeilen in ecologisch kwetsbare waterlopen ging het eerste captatieverbod van 2020 in voege op 21 mei. Enkele dagen later werd het captatieverbod nog uitgebreid. Door enkele ingrepen werden de maatregelen later gedeeltelijk versoepeld, hoewel lokale besturen lokaal eigen beperkingen oplegden.

Midden juni kregen we enkele buien te verwerken, waardoor er sinds 18 juni enkel nog captatieverboden gelden door lage waterpeilen in het Blankaartbekken, het stroomgebied van de Bornebeek en de afgesneden meanders van de Leie en de Schelde. Enkele dagen later werden de eerste blauwalgen gedetecteerd op bevaarbare waterlopen. Daarom is het op bepaalde locaties langs bevaarbare waterlopen voorlopig niet meer toegestaan om water te capteren.

De afgelopen weken bleef de toestand relatief stabiel, hoewel enkele droogte-indicatoren een licht negatieve trend kenden. Het beetje neerslag van afgelopen weekend zou de licht negatieve trend wat moeten afremmen. Toch blijft het structureel droog, met lage debieten in bepaalde waterlopen en lage grondwaterstanden voor de tijd van het jaar op verschillende locaties. Daarom blijft het raadzaam om zuinig en beredeneerd om te gaan met het water.

Welke beperkingen zijn nog steeds van toepassing in West-Vlaanderen?

Voorlopig blijven de geldende beperkingen omtrent watercaptatie van kracht. Het blijft dus verboden water te capteren uit:

-het stroomgebied van het Blankaartbekken (met uitzondering van het bekken van de Engelendelft);

-het stroomgebied van de Bornebeek;

-de afgesloten meanders van de Leie en de Schelde.

-Ook de toevoerbeken naar de waterlopen vallen onder deze beperkingen.

> Bekijk ook de interactieve kaart met de gebieden met beperkingen.

Daarnaast zijn captatiebeperkingen omwille van blauwalgen nog altijd in voege op verschillende locaties langs bevaarbare waterlopen. > Meer informatie.

De droogtesituatie wordt op de voet gevolgd.

Waar is nog wel water beschikbaar?

Zolang je via de voorziene weg water kan capteren aan de provinciale bekkens, blijft dat toegelaten.

Wie water wil oppompen in hetpoldergebied kan dat niet zomaar. Er is een verplichte vergunning noodzakelijk, afgeleverd door het polderbestuur. De polderbesturen bepalen zelf waar en onder welke voorwaarden er water kan worden gecapteerd uit de waterlopen in hun beheer. Ook houden ze strikt toezicht op de naleving.

Uit bevaarbare waterlopen kan je nog capteren. Die captatie moet wel vergund zijn. Bovendien mag een mobiele captatie enkel gebeuren op vastgelegde plaatsen. > Lees meer!

Aquafin stelt ook een aantal installaties open om effluent op te halen. > Lees meer!

Merk ook op dat alternatieve waterbronnen een mogelijke oplossing kunnen bieden. Zo is het sinds midden juni mogelijk voor bedrijven met gezuiverd afvalwater om een generieke grondstoffenverklaring aan te vragen via Fevia. Zo kan een deel van de wettelijke kant van dit proces vereenvoudigd afgehandeld worden.

Zie je als landbouwer mogelijkheden bij bedrijven in de omgeving, informeer het bedrijf dan omtrent deze mogelijkheid of licht ons daarover in.

Heb je als bedrijf interesse om afvalwater op een duurzame manier ter beschikking te stellen? Aarzel dan niet ons te contacteren.

Eventueel kunnen ook andere bronnen in de buurt van je bedrijf een tijdelijke oplossing bieden. Die oplossingen kunnen zeker ook samen verder bekeken worden.

Hoe zit het met de waterkwaliteit?

Er moet in bepaalde regio’s gelet worden op de geleidbaarheid (zoutdruk). Momenteel ligt de geleidbaarheid voor de meeste locaties nog binnen de aanvaardbare marges. Je kan bij Inagro terecht om de geleidbaarheid op een waterstaal te bepalen met een interpretatie van de gemeten waarde. > Meer informatie.

Ook als je alternatieve waterbronnen gebruikt, mag je de waterkwaliteit zeker niet uit het oog verliezen.

In de gebieden waar er nog geen beperkingen zijn opgelegd of waar geen beperkingen meer gelden, houdt de betrokken waterbeheerder het waterpeil aandachtig in het oog. Spaarzaam en bewust omgaan met het beschikbare (oppervlakte)water is daarom vandaag nog belangrijker dan gisteren!

Meer info kan je nog vinden via de websites www.west-vlaanderen.be/waterschaarste en www.opdehoogtevandroogte.be?

Inagro

Lees ook in Droogte

Droogtecommissie stelt versoepeling oppompverbod voor

Akkerbouw De Droogtecommissie in Vlaanderen heeft voorgesteld om het verbod om water op te pompen uit onbevaarbare waterlopen, aan te houden. De captatieverboden op de bevaarbare waterwegen in het IJzerbekken en op de Moervaart kunnen wel op de schop, met uitzondering van de plaatsen waar er nog blauwalgen zijn.
Meer artikelen bekijken